01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - 2018
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Oficiālie rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - 2018[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Oficiālie rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
3 721 0 3 836 0 3 817 0 3 890 0 3 939 0 3 858 0 3 808 0 3 839 0 3 834 0 3 873 0 3 765
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
230 0 230 0 230 0 232 0 238 0 229 0 222 0 221 0 218 0 229 0 229
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
230 0 230 0 230 0 232 0 238 0 229 0 222 0 221 0 218 0 229 0 229
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213 0 213
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
141 0 143 0 143 0 144 0 146 0 146 0 145 0 145 0 146 0 147 0 147
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4  Pārējie rezerves aktīvi
3 349 0 3 462 0 3 445 0 3 514 0 3 554 0 3 483 0 3 441 0 3 473 0 3 471 0 3 497 0 3 389
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
55 0 122 0 101 0 122 0 133 0 81 0 94 0 98 0 70 0 40 0 44
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
23 0 21 0 6 0 20 0 4 0 6 0 17 0 19 0 9 0 9 0 20
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
32 0 101 0 95 0 102 0 129 0 75 0 78 0 79 0 61 0 31 0 24
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
32 0 101 0 95 0 102 0 129 0 75 0 78 0 79 0 61 0 31 0 24
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 294 0 3 340 0 3 344 0 3 393 0 3 421 0 3 402 0 3 347 0 3 375 0 3 401 0 3 456 0 3 344
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
3 294 0 3 340 0 3 344 0 3 393 0 3 421 0 3 402 0 3 347 0 3 375 0 3 401 0 3 456 0 3 344
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
164 0 151 0 160 0 170 0 169 0 181 0 177 0 158 0 119 0 135 0 96
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
3 130 0 3 189 0 3 184 0 3 223 0 3 252 0 3 221 0 3 170 0 3 217 0 3 282 0 3 321 0 3 248
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Pārējās prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Pārējie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
475 24 339 30 362 29 293 48 274 86 326 83 365 82 343 85 310 96 289 114 332
I.B.1  Vērtspapīri
350 0 363 0 361 0 356 0 354 0 350 0 351 0 326 0 337 0 344 0 335
I.B.2  Noguldījumi
0 1 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13 1 0
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 1 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13 1 0
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
125 23- 33 29 1 28- 64 47- 80 85- 24 82 14 82 16 84- 28 95- 69 113- 7
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Pārējie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4

Kontakti

Valters Zīle tālr.: 6702 2581 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)