01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]10 / 2018
[Sakļaut]Rezidenti
[Sakļaut]Nerezidenti
Nerezidenti (kopā)
[Sakļaut]Latvija
Latvija (kopā)
[Sakļaut]Pārējās eiro zonas valstis
Pārējās eiro zonas valstis (kopā)
[Sakļaut]Pārējās ārvalstis
Pārējās ārvalstis (kopā)
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
17 380.6 384.0 17 764.6 1 477.6 294.2 1 771.8 1 266.2 1 219.3 2 485.5 4 257.3
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 356.2 4 356.2 34.8 34.8 34.8
 
Nauda kasē
190.3 190.3 34.8 34.8 34.8
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 165.9 4 165.9
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
7.7 9.1 16.8 373.8 133.0 506.8 439.7 398.9 838.6 1 345.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
336.4 17.8 354.2 401.4 159.8 561.2 915.4
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
7.7 9.1 16.8 37.4 115.2 152.6 38.3 239.1 277.4 430.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
11 697.4 220.3 11 917.7 665.5 65.2 730.7 449.8 351.3 801.1 1 531.8
 
Centrālajām valdībām
63.5 63.5 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
17.9 17.9
Citām finanšu iestādēm (i)
1 318.8 12.5 1 331.3 235.0 8.7 243.7 52.3 68.4 120.7 364.4
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
509.9 0.0 509.9
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 904.3 108.5 5 012.8 382.5 55.6 438.1 255.0 212.6 467.6 905.7
Mājsaimniecībām
4 829.7 99.3 4 929.0 48.0 0.9 48.9 142.5 70.3 212.8 261.7
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
53.3 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
458.1 125.4 583.5 358.9 88.6 447.5 235.0 338.9 573.9 1 021.4
 
MFI
79.5 13.8 93.3 95.8 89.3 185.1 278.4
Centrālo valdību
445.5 125.4 570.9 167.1 53.5 220.6 37.9 102.5 140.4 361.0
Citu finanšu iestāžu (i)
6.7 6.7 26.9 1.7 28.6 24.4 52.2 76.6 105.2
Valsts nefinanšu sabiedrību
4.9 4.9 1.5 1.5 1.1 1.1 2.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
1.0 1.0 83.9 19.6 103.5 76.9 93.8 170.7 274.2
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
7.4 5.4 12.8 13.0 0.6 13.6 17.5 27.5 45.0 58.6
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.1 0.1 0.8 0.8 5.5 25.3 30.8 31.6
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.4 0.4 12.0 2.2 14.2 14.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.9 5.4 12.3 12.2 0.6 12.8 0.0 0.0 12.8
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
427.3 427.3 50.2 50.2 24.9 13.8 38.7 88.9
 
MFI
36.6 36.6 13.8 13.8 50.4
Citu finanšu iestāžu (i)
314.6 314.6 2.6 2.6 23.9 23.9 26.5
Pensiju fondu
2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
110.4 110.4 11.0 11.0 1.0 1.0 12.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
184.0 0.0 184.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
242.5 23.8 266.3 16.2 6.8 23.0 99.3 54.1 153.4 176.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
13 198.0 1 155.4 14 353.4 1 830.0 233.0 2 063.0 4 659.9 945.3 5 605.2 7 668.2
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
54.5 54.5
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
7.5 9.2 16.7 931.6 44.0 975.6 1 497.8 33.0 1 530.8 2 506.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
931.2 39.4 970.6 1 493.9 30.4 1 524.3 2 494.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
7.5 9.2 16.7 0.4 4.6 5.0 3.9 2.6 6.5 11.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
11 310.5 1 040.0 12 350.5 743.8 187.1 930.9 1 295.1 870.0 2 165.1 3 096.0
 
Centrālo valdību
592.4 4.1 596.5 0.4 0.0 0.4 2.1 1.0 3.1 3.5
Vietējo valdību
360.0 0.0 360.0 0.4 0.4 0.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
26.7 2.0 28.7 0.0 0.3 0.3 4.2 0.7 4.9 5.2
Citu finanšu iestāžu (i)
221.9 32.7 254.6 33.1 6.0 39.1 64.3 72.6 136.9 176.0
Apdrošināšanas sabiedrību
79.1 3.3 82.4 10.1 10.1 0.3 0.3 10.4
Pensiju fondu
162.1 12.9 175.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
446.1 9.7 455.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
3 214.5 364.1 3 578.6 236.8 160.2 397.0 574.9 462.9 1 037.8 1 434.8
Mājsaimniecību
6 065.1 594.4 6 659.5 462.9 20.6 483.5 648.2 332.7 980.9 1 464.4
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
142.6 16.8 159.4 0.5 0.5 0.4 0.1 0.5 1.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
62.8 62.8 0.1 0.1 44.4 31.4 75.8 75.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
336.3 48.0 384.3 21.4 1.9 23.3 30.0 10.9 40.9 64.2
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
526.2 58.2 584.4
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
900.2 900.2 133.1 133.1 1 792.6 1 792.6 1 925.7
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
648.5 648.5 133.1 133.1 1 792.6 1 792.6 1 925.7
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
251.7 251.7

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)