01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
KOPĀ AKTĪVI
352.7 348.1 343.6 345.8 350.0 351.8 350.7 348.5 363.1 360.1 382.8 378.0 391.8
Noguldījumi un aizdevumi
58.6 43.3 36.6 42.8 46.1 36.8 42.3 41.2 37.1 37.5 62.3 45.9 54.0
Parāda vērtspapīri
163.1 173.0 168.1 163.4 163.6 168.7 161.6 160.2 163.8 163.8 161.5 159.4 162.2
Latvija
4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 3.7 2.7 2.7 2.1 2.1
Pārējās EMS valstis
46.1 48.2 44.0 46.0 47.1 48.0 47.1 47.4 50.1 52.0 50.4 48.4 48.7
Pārējā pasaule
112.7 120.5 119.8 113.0 112.1 116.3 110.1 108.3 109.9 109.1 108.4 108.9 111.4
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
93.5 93.7 100.4 100.6 100.6 101.3 101.3 101.4 112.9 112.4 112.4 135.2 136.6
Latvija
55.6 55.6 61.3 61.3 61.3 61.2 61.2 61.2 61.1 61.1 61.1 78.8 79.7
Pārējās EMS valstis
32.4 32.4 33.9 34.0 33.9 34.9 34.8 34.7 46.0 45.8 45.9 51.0 51.1
Pārējā pasaule
5.5 5.7 5.2 5.3 5.4 5.2 5.3 5.5 5.9 5.5 5.5 5.4 5.8
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
24.5 25.1 24.5 25.1 25.8 25.4 25.9 26.0 26.1 25.0 25.1 23.4 25.0
Pārējie aktīvi
12.9 12.9 13.9 13.9 13.9 19.7 19.7 19.7 23.3 21.4 21.4 14.1 14.0
KOPĀ PASĪVI
352.7 348.1 343.6 345.8 350.0 351.8 350.7 348.5 363.1 360.1 382.8 378.0 391.8
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
345.1 334.2 331.4 333.2 337.3 340.3 339.2 335.3 354.8 352.3 375.0 375.7 389.4
Obligāciju IF un AIF
176.6 177.5 167.6 168.0 169.6 169.9 167.8 165.8 169.3 168.8 167.2 166.6 170.4
Kapitāla IF un AIF
124.5 124.2 125.1 126.3 128.5 125.5 126.3 124.2 139.7 138.2 138.4 140.6 149.3
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
44.0 32.5 38.8 38.8 39.2 44.9 45.1 45.4 45.8 45.2 69.3 68.5 69.7
Pārējās saistības
7.6 13.8 12.2 12.7 12.7 11.5 11.5 13.2 8.3 7.8 7.9 2.3 2.4

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (stp.bmsd@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)