01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
KOPĀ AKTĪVI
405.7 405.2 413.3 422.4 427.5 431.7 430.5 405.1 412.6 431.8 439.0 429.5 432.0
Noguldījumi un aizdevumi
44.2 36.6 44.1 51.4 37.9 40.0 43.4 46.7 47.7 47.3 45.2 46.8 45.7
Parāda vērtspapīri
174.2 175.0 175.8 176.4 177.0 178.6 176.9 154.1 157.8 176.2 182.3 171.6 174.2
Latvija
3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.3 3.3 2.9 3.0 3.6 3.6 1.8 1.9
Pārējās EMS valstis
46.5 47.0 47.5 48.1 48.4 48.6 46.3 43.4 44.7 53.5 55.9 52.7 55.6
Pārējā pasaule
124.1 124.4 124.6 124.7 124.8 126.7 127.3 107.8 110.1 119.1 122.9 117.1 116.7
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
149.7 149.3 149.2 149.3 173.9 174.5 173.0 170.1 170.9 171.6 173.5 173.2 173.4
Latvija
80.6 78.4 78.4 78.4 87.2 87.2 86.4 84.0 84.0 84.0 86.0 85.7 85.7
Pārējās EMS valstis
64.1 66.5 66.4 66.3 82.1 82.0 81.2 81.3 81.7 82.1 81.1 81.2 81.0
Pārējā pasaule
5.0 4.4 4.3 4.6 4.7 5.3 5.4 4.8 5.2 5.5 6.4 6.3 6.6
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
27.1 27.7 27.8 28.7 27.3 27.2 25.7 22.0 23.9 24.4 24.8 24.7 25.6
Pārējie aktīvi
10.4 16.5 16.5 16.5 11.4 11.4 11.4 12.3 12.3 12.3 13.1 13.1 13.1
KOPĀ PASĪVI
405.7 405.2 413.3 422.4 427.5 431.7 430.5 405.1 412.6 431.8 439.0 429.5 432.0
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
404.4 402.9 409.6 419.4 426.6 430.6 428.9 403.1 409.6 427.4 436.9 427.4 429.9
Obligāciju IF un AIF
183.6 187.3 184.9 187.0 185.8 189.2 189.1 166.0 171.0 187.4 193.4 184.5 185.7
Kapitāla IF un AIF
160.7 158.8 167.9 175.3 181.8 182.1 180.8 175.4 176.0 177.3 178.8 178.8 179.8
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
60.0 56.8 56.8 57.1 59.0 59.3 59.0 61.7 62.6 62.6 64.8 64.2 64.4
Pārējās saistības
1.3 2.3 3.7 3.0 0.9 1.1 1.6 2.0 3.0 4.4 2.0 2.0 2.0

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (stp.bmsd@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)