01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0104 MFI (izņemot Latvijas Banku) bilance valūtu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
[Sakļaut]Eiro (kopā)
41 523.0 42 112.6 42 397.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 449.2 20 667.8 20 708.9
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 001.8 4 203.2 4 196.2
 
Nauda kasē
182.8 189.8 174.1
Noguldījumi Latvijas Bankā
3 819.0 4 013.4 4 022.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
909.5 909.3 901.0
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.2
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
848.3 844.2 837.4
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
61.1 65.0 63.4
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 943.8 12 950.8 12 958.6
 
Centrālajām valdībām
71.4 66.3 55.9
Vietējām valdībām
15.8 15.3 15.1
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.6 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 546.0 1 535.4 1 532.5
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
665.1 665.4 664.9
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 582.1 5 600.3 5 619.7
Mājsaimniecībām
5 009.9 5 015.0 5 018.0
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
52.9 53.1 52.5
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
1 427.9 1 437.3 1 461.4
 
MFI
272.0 272.4 272.5
Centrālo valdību
751.0 764.8 786.3
Citu finanšu iestāžu (i)
93.3 93.3 96.5
Apdrošināšanas sabiedrību
4.1 4.1 4.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
7.2 7.2 8.2
Privāto nefinanšu sabiedrību
300.3 295.5 293.8
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
38.8 39.9 39.6
 
Citu finanšu iestāžu (i)
8.1 8.5 8.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
9.9 9.6 8.7
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
20.8 21.8 22.3
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
474.0 471.3 475.0
 
Citu finanšu iestāžu (i)
325.8 319.4 320.7
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
145.9 149.6 152.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
247.5 247.2 245.4
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
405.9 408.8 431.7
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
19 942.2 20 296.7 20 370.3
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
32.3 32.3 32.3
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
1 885.8 1 854.5 1 742.1
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1 878.0 1 845.3 1 732.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
7.8 9.2 10.0
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
14 139.0 14 512.7 14 691.5
 
Centrālo valdību
558.8 564.6 571.8
Vietējo valdību
350.2 351.4 383.5
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
25.9 26.4 12.2
Citu finanšu iestāžu (i)
389.0 400.0 364.3
Apdrošināšanas sabiedrību
88.8 91.7 95.1
Pensiju fondu
214.3 225.0 312.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
497.9 536.7 578.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 097.3 4 389.1 4 280.8
Mājsaimniecību
7 764.5 7 774.2 7 941.1
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
152.3 153.6 152.1
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
104.9 104.9 104.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
531.7 524.9 509.8
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
499.1 500.5 496.4
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 749.4 2 766.9 2 793.3
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 624.3 2 614.7 2 617.6
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
125.1 152.2 175.7
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
562.1 571.5 656.4
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
569.5 576.6 661.6
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
4 481.3 4 318.6 4 449.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 709.5 1 699.8 1 786.2
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
33.4 40.5 40.1
 
Nauda kasē
33.4 40.5 40.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
462.7 460.8 482.5
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
145.8 179.0 199.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
316.9 281.8 283.4
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
503.8 498.7 532.2
 
Citām finanšu iestādēm (i)
65.0 65.3 74.3
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
298.6 294.9 318.5
Mājsaimniecībām
140.2 138.5 139.4
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
559.6 560.4 593.2
 
MFI
103.1 101.2 100.3
Centrālo valdību
313.2 313.0 348.0
Citu finanšu iestāžu (i)
41.2 40.6 40.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.1 0.7 0.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
101.0 104.9 103.9
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
42.6 44.1 46.1
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
29.9 31.6 31.9
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
6.7 6.4 8.3
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.0 6.1 5.9
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
93.6 81.5 78.3
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
2 216.1 2 070.3 2 124.4
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
97.7 91.4 95.6
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
89.2 78.5 84.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
8.5 12.9 10.8
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 948.2 1 818.3 1 862.4
 
Centrālo valdību
5.0 4.6 5.1
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
5.0 6.5 7.1
Citu finanšu iestāžu (i)
107.7 113.0 113.5
Apdrošināšanas sabiedrību
4.1 3.7 3.8
Pensiju fondu
56.9 70.9 69.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
13.3 15.2 16.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
867.6 731.5 782.4
Mājsaimniecību
871.6 855.4 847.3
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
17.0 17.5 17.3
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
30.4 31.0 31.4
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
79.4 67.2 72.5
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
60.4 62.4 62.5
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
281.5 276.9 271.9
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
274.2 271.6 266.7

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)