01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

0104 MFI (izņemot Latvijas Banku) bilance valūtu dalījumā

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
[Sakļaut]Eiro (kopā)
42 253.8 41 450.6 40 637.3
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 792.4 20 415.0 19 971.5
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 042.1 4 962.1 4 808.8
 
Nauda kasē
177.3 178.2 177.8
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 864.8 4 783.9 4 631.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
617.7 715.7 479.7
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.2
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
552.7 656.0 413.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
64.9 59.6 66.4
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 573.9 12 374.6 12 329.4
 
Centrālajām valdībām
76.4 76.3 76.3
Vietējām valdībām
115.1 113.9 113.7
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 440.9 1 392.3 1 370.9
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
626.6 633.5 624.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 246.8 5 096.2 5 077.9
Mājsaimniecībām
5 015.3 5 009.4 5 014.1
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
52.8 53.0 52.5
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
1 514.9 1 467.7 1 451.7
 
MFI
232.3 208.7 196.4
Centrālo valdību
824.2 829.9 864.0
Citu finanšu iestāžu (i)
100.4 101.9 94.8
Apdrošināšanas sabiedrību
2.0 2.0 2.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
9.6 9.8 9.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
346.4 315.4 285.2
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
33.2 23.2 18.4
 
Citu finanšu iestāžu (i)
9.7 2.2 2.2
Privāto nefinanšu sabiedrību
4.2 4.0 1.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
19.3 17.0 15.1
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
396.4 329.0 329.0
 
Citu finanšu iestāžu (i)
249.7 199.7 199.7
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
144.4 127.0 127.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
221.2 213.9 212.2
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
393.0 328.8 342.3
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
20 442.5 20 045.9 19 682.1
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
1 252.0 1 078.7 941.2
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1 240.9 1 068.4 930.7
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
11.1 10.3 10.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
15 081.9 15 255.4 15 046.7
 
Centrālo valdību
551.1 564.3 170.5
Vietējo valdību
494.7 528.9 504.8
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
6.3 8.3 13.3
Citu finanšu iestāžu (i)
455.7 468.8 449.1
Apdrošināšanas sabiedrību
101.1 102.9 78.8
Pensiju fondu
223.5 230.0 342.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
599.1 641.8 655.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 170.3 4 095.0 4 176.8
Mājsaimniecību
8 328.9 8 464.2 8 501.8
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
151.2 151.2 153.7
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
104.8 80.5 80.5
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
881.1 483.9 501.4
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
490.0 358.9 369.7
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 632.7 2 788.5 2 742.6
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 609.8 2 757.2 2 716.6
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
22.9 31.3 26.0
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
507.3 492.2 489.5
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
511.6 497.5 494.2
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
3 901.6 3 566.1 3 728.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 493.2 1 395.6 1 532.7
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
32.6 19.0 15.4
 
Nauda kasē
32.6 19.0 15.4
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
388.2 433.7 637.5
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
72.8 180.2 367.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
315.4 253.5 269.7
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
457.7 439.9 401.4
 
Citām finanšu iestādēm (i)
82.6 91.7 87.6
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
256.0 230.6 201.1
Mājsaimniecībām
119.1 117.6 112.7
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
503.3 403.7 382.9
 
MFI
93.5 82.5 71.8
Centrālo valdību
224.8 123.4 128.6
Citu finanšu iestāžu (i)
48.3 66.8 64.8
Apdrošināšanas sabiedrību
4.6
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.6 0.7 0.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
136.1 130.3 112.4
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
48.3 31.0 29.3
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
37.4 27.3 26.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
4.9 2.6 1.7
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.0 1.1 1.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
49.3 54.5 52.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
1 843.1 1 763.8 1 821.2
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
105.5 98.8 100.3
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
88.0 83.1 88.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
17.5 15.7 12.2
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 592.0 1 546.3 1 607.8
 
Centrālo valdību
4.5 4.2 4.1
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
7.4 4.3 6.9
Citu finanšu iestāžu (i)
104.3 92.3 93.2
Apdrošināšanas sabiedrību
3.9 5.2 6.7
Pensiju fondu
25.8 36.5 77.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
9.2 12.4 7.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
645.0 611.8 625.6
Mājsaimniecību
774.8 762.7 769.4
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
17.1 16.9 17.1
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
31.2 18.2 18.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
49.8 53.4 41.8
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
64.6 47.1 53.0
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
284.8 206.0 189.5
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
280.5 200.7 184.8

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)