01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]05 / 2018
[Sakļaut]06 / 2018
[Sakļaut]07 / 2018
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
Nerezidenti
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
19 726.8 4 897.1 19 769.4 4 619.6 17 480.5 4 164.9
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 487.8 41.0 5 465.5 34.7 4 165.0 39.3
 
Nauda kasē
193.3 41.0 197.2 34.7 197.9 39.3
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 294.5 5 268.3 3 967.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
32.5 1 736.1 49.4 1 527.6 23.3 1 360.9
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
0.0 1 140.2 890.3 878.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
32.5 595.9 49.4 637.3 23.3 482.8
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 398.9 1 608.9 12 455.9 1 642.7 11 813.3 1 537.4
 
Centrālajām valdībām
64.5 0.0 64.6 0.0 64.2 0.0
Vietējām valdībām
19.7 19.4 18.8
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 339.6 297.5 1 353.4 371.2 1 328.8 350.5
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
446.1 495.7 500.4
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 286.7 1 031.2 5 277.0 989.5 4 941.9 934.5
Mājsaimniecībām
5 190.7 280.2 5 193.6 282.0 4 906.3 252.4
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
51.6 0.0 52.2 0.0 52.9 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
662.0 1 178.1 683.8 1 089.3 570.8 939.8
 
MFI
7.1 269.8 7.1 267.6 247.2
Centrālo valdību
645.0 493.8 666.7 426.0 564.6 384.5
Vietējo valdību
0.4 0.4
Citu finanšu iestāžu (i)
1.2 109.4 1.2 107.3 2.2 101.3
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.6 8.4 1.7 8.4 1.7 4.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
6.7 296.7 6.7 280.0 2.3 202.8
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
27.1 42.6 26.7 44.5 12.5 37.2
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
3.1 3.7 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.1 30.8 0.1 32.2 0.1 28.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.7 1.2 0.7 1.1 0.4 1.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
26.3 7.5 25.9 7.5 12.0 7.9
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
612.0 110.2 600.1 109.9 429.1 89.4
 
MFI
70.8 70.8 50.4
Citu finanšu iestāžu (i)
385.2 27.4 374.2 27.1 316.0 27.0
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
224.5 12.0 223.6 12.0 110.8 12.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
187.8 186.8 184.1
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
318.7 180.2 301.2 170.9 282.4 160.9
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
15 062.3 9 560.9 14 888.1 9 500.5 14 219.6 7 425.6
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
247.7 58.8 58.8
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
23.9 2 090.0 28.2 2 137.9 17.6 2 189.3
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
2 074.7 2 122.0 2 182.3
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
23.9 15.3 28.2 15.9 17.6 7.0
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
12 478.9 4 996.1 12 495.4 4 884.7 12 269.3 3 138.6
 
Centrālo valdību
808.3 4.6 798.7 4.2 616.7 3.8
Vietējo valdību
367.3 0.7 334.4 0.6 332.5 0.6
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
49.6 3.2 29.4 1.3 29.6 0.8
Citu finanšu iestāžu (i)
312.0 252.5 271.3 247.1 260.1 149.6
Apdrošināšanas sabiedrību
82.8 12.3 82.2 6.5 80.4 7.7
Pensiju fondu
199.4 211.9 174.6
Valsts nefinanšu sabiedrību
669.1 0.3 589.3 0.2 577.3 0.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
3 420.3 3 117.1 3 481.5 2 987.2 3 490.9 1 609.9
Mājsaimniecību
6 399.6 1 604.5 6 522.8 1 636.8 6 533.5 1 365.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
170.5 0.9 173.9 0.8 173.7 0.8
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
105.5 460.8 104.5 458.7 61.9 74.1
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
414.4 71.5 432.2 76.6 386.6 94.9
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
643.3 619.3 584.4
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
1 148.6 1 942.5 1 149.7 1 942.6 841.0 1 928.7
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
1 017.4 1 942.5 1 017.6 1 942.6 655.7 1 928.7
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
131.2 132.1 185.3

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)