01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Rezidences dalījums[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
[Sakļaut]Eiro (kopā)
43 803.4 43 325.6 38 763.4
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
22 209.3 21 919.9 19 621.0
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 487.8 5 465.5 4 165.0
 
Nauda kasē
193.3 197.2 197.9
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 294.5 5 268.3 3 967.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
1 074.3 772.9 795.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
952.7 613.6 684.3
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
121.6 159.3 111.1
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
13 184.3 13 335.2 12 681.6
 
Centrālajām valdībām
64.5 64.6 64.2
Vietējām valdībām
19.7 19.4 18.8
Citām finanšu iestādēm (i)
1 526.1 1 619.5 1 587.8
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
446.1 495.7 500.4
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 784.9 5 790.0 5 461.4
Mājsaimniecībām
5 291.4 5 293.8 4 996.1
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
51.6 52.2 52.9
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
1 146.8 1 061.3 918.8
 
MFI
152.3 150.0 136.6
Centrālo valdību
812.0 747.7 632.3
Vietējo valdību
0.4 0.4
Citu finanšu iestāžu (i)
50.5 48.4 49.4
Valsts nefinanšu sabiedrību
4.6 4.7 4.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
127.0 110.1 95.9
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
29.7 30.5 21.0
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
3.1 3.7
Citu finanšu iestāžu (i)
9.8 10.1 5.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
1.7 1.7 1.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
15.1 15.0 13.9
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
708.4 696.2 504.7
 
MFI
57.0 57.0 36.6
Citu finanšu iestāžu (i)
412.6 401.3 343.0
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
236.5 235.6 122.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
187.8 186.8 184.1
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
390.2 371.5 350.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
21 594.1 21 405.7 19 142.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
247.7 58.8 58.8
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
2 004.5 2 070.4 2 120.9
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1 987.6 2 045.8 2 108.7
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
16.9 24.6 12.2
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
15 029.4 14 967.0 13 133.1
 
Centrālo valdību
808.2 797.8 615.1
Vietējo valdību
368.0 335.0 333.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
45.2 26.2 25.9
Citu finanšu iestāžu (i)
436.4 401.5 304.1
Apdrošināšanas sabiedrību
90.3 83.9 84.2
Pensiju fondu
160.8 163.9 155.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
663.6 580.7 565.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
5 275.7 5 230.2 3 961.4
Mājsaimniecību
7 025.1 7 191.8 6 933.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
156.1 156.0 155.8
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
227.0 226.0 106.1
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
422.1 432.8 423.3
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
572.3 558.4 530.5
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
3 091.1 3 092.3 2 769.7
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 959.9 2 960.2 2 584.4
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
131.2 132.1 185.3
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
5 443.7 5 452.0 4 527.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
2 414.6 2 469.1 2 024.4
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
41.0 34.7 39.3
 
Nauda kasē
41.0 34.7 39.3
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
694.3 804.1 588.8
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
187.5 276.7 193.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
506.8 527.4 395.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
823.5 763.4 669.1
 
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
111.0 105.1 91.5
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
533.0 476.5 415.0
Mājsaimniecībām
179.5 181.8 162.6
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
693.3 711.8 591.8
 
MFI
124.6 124.7 110.6
Centrālo valdību
326.8 345.0 316.8
Citu finanšu iestāžu (i)
60.1 60.1 54.1
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
5.4 5.4 1.1
Privāto nefinanšu sabiedrību
176.4 176.6 109.2
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
40.0 40.7 28.7
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
21.1 22.2 22.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.2 0.1 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
18.7 18.4 6.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
0.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
108.7 100.6 92.9
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
3 029.1 2 982.9 2 502.8
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
109.4 95.7 86.0
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
87.1 76.2 73.6
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
22.3 19.5 12.4
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
2 445.6 2 413.1 2 274.8
 
Centrālo valdību
4.7 5.1 5.4
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
7.6 4.5 4.5
Citu finanšu iestāžu (i)
128.1 116.9 105.6
Apdrošināšanas sabiedrību
4.8 4.8 3.9
Pensiju fondu
38.6 48.0 19.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
5.8 8.8 12.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
1 261.7 1 238.5 1 139.4
Mājsaimniecību
979.0 967.8 965.5
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
15.3 18.7 18.7
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
339.3 337.2 29.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
63.8 76.0 58.2
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
71.0 60.9 53.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)