01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Rezidences dalījums[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
[Sakļaut]Eiro (kopā)
39 812.3 39 825.2 41 205.8
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 124.4 20 114.5 20 864.4
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 356.2 4 284.7 4 913.3
 
Nauda kasē
190.3 193.4 201.2
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 165.9 4 091.3 4 712.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
821.2 778.8 636.3
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
737.8 707.7 517.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
83.4 71.1 118.8
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 812.7 12 845.3 12 893.3
 
Centrālajām valdībām
63.5 63.0 73.7
Vietējām valdībām
17.9 17.8 17.4
Citām finanšu iestādēm (i)
1 606.1 1 595.9 1 585.1
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
509.9 513.5 624.2
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 541.8 5 582.1 5 532.9
Mājsaimniecībām
5 020.2 5 019.4 5 006.6
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
53.3 53.6 53.4
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
1 052.0 1 138.9 1 293.9
 
MFI
175.3 182.8 197.4
Centrālo valdību
650.5 689.6 805.6
Citu finanšu iestāžu (i)
58.0 62.7 63.3
Apdrošināšanas sabiedrību
4.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
6.4 10.1 11.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
161.8 193.7 211.8
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
37.9 38.5 38.5
 
Citu finanšu iestāžu (i)
6.4 6.6 6.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
12.4 12.3 12.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
19.1 19.6 19.7
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
502.4 501.5 507.6
 
MFI
36.6 36.6 43.8
Citu finanšu iestāžu (i)
341.1 340.2 338.9
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
122.4 122.4 122.6
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
184.0 183.6 182.5
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
358.0 343.2 399.0
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
19 687.9 19 710.7 20 341.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
54.5 54.5 38.9
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
2 436.9 2 288.1 2 446.7
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
2 425.1 2 264.2 2 439.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
11.8 23.9 7.6
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
13 349.4 13 498.9 13 982.9
 
Centrālo valdību
594.9 654.9 657.6
Vietējo valdību
360.4 361.5 283.7
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
30.9 37.7 13.2
Citu finanšu iestāžu (i)
319.3 357.3 364.7
Apdrošināšanas sabiedrību
89.5 93.7 82.0
Pensiju fondu
162.1 184.7 190.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
446.4 432.8 572.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 026.2 3 950.5 4 186.9
Mājsaimniecību
7 176.2 7 283.4 7 488.3
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
143.5 142.4 143.5
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
107.3 106.6 105.7
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
387.7 396.1 418.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
526.2 515.8 495.0
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 825.9 2 850.7 2 854.2
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 574.2 2 572.4 2 564.1
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
251.7 278.3 290.1
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
4 231.2 4 172.0 4 382.8
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 897.5 1 884.0 1 930.0
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
34.8 36.5 30.6
 
Nauda kasē
34.8 36.5 30.6
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
541.0 531.3 608.2
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
177.6 170.0 168.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
363.4 361.3 439.3
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
636.8 638.6 561.2
 
Citām finanšu iestādēm (i)
89.6 84.9 83.2
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
376.7 384.9 323.5
Mājsaimniecībām
170.5 168.8 154.5
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
552.9 537.8 581.3
 
MFI
103.1 99.4 114.0
Centrālo valdību
281.4 276.3 309.3
Citu finanšu iestāžu (i)
53.9 55.1 49.6
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.1 1.1 1.1
Privāto nefinanšu sabiedrību
113.4 105.9 107.3
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
33.5 34.6 34.3
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
25.3 25.6 24.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
2.2 3.2 4.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.0 5.8 5.7
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
84.7 91.4 100.6
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
2 333.7 2 288.0 2 452.8
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
86.2 90.5 89.7
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
69.8 78.8 78.2
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
16.4 11.7 11.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
2 097.1 2 043.1 2 217.3
 
Centrālo valdību
5.1 4.7 4.8
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
3.0 3.5 3.3
Citu finanšu iestāžu (i)
111.3 124.9 103.1
Apdrošināšanas sabiedrību
3.3 3.2 3.2
Pensiju fondu
12.9 10.1 40.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
9.7 11.1 11.2
Privāto nefinanšu sabiedrību
987.2 933.1 1 090.5
Mājsaimniecību
947.7 935.3 944.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
16.9 17.2 16.9
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
31.4 31.4 31.0
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
60.8 64.4 55.6
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
58.2 58.6 59.2

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)