01 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Rezidences dalījums[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
[Sakļaut]Eiro (kopā)
38 763.4 39 117.8 39 427.4
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
19 621.0 19 797.5 19 922.5
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 165.0 4 334.6 4 258.7
 
Nauda kasē
197.9 194.4 192.0
Noguldījumi Latvijas Bankā
3 967.1 4 140.2 4 066.7
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
795.4 749.1 831.1
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
684.3 655.0 746.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
111.1 94.1 85.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 681.6 12 756.2 12 803.2
 
Centrālajām valdībām
64.2 63.6 63.9
Vietējām valdībām
18.8 19.2 18.1
Citām finanšu iestādēm (i)
1 587.8 1 594.7 1 585.3
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
500.4 501.7 499.1
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 461.4 5 515.0 5 576.9
Mājsaimniecībām
4 996.1 5 007.6 5 007.7
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
52.9 54.4 52.2
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
918.8 899.2 958.8
 
MFI
136.6 134.6 146.0
Centrālo valdību
632.3 613.3 634.8
Citu finanšu iestāžu (i)
49.4 49.2 48.6
Valsts nefinanšu sabiedrību
4.6 4.0 7.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
95.9 98.1 122.1
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
21.0 24.6 26.3
 
Citu finanšu iestāžu (i)
5.7 6.1 6.2
Privāto nefinanšu sabiedrību
1.4 1.4 1.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
13.9 17.1 18.7
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
504.7 502.3 503.3
 
MFI
36.6 36.6 36.6
Citu finanšu iestāžu (i)
343.0 340.6 341.6
Pensiju fondu
2.3 2.3 2.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
122.8 122.8 122.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
184.1 183.7 183.9
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
350.4 347.8 357.2
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
19 142.4 19 320.3 19 504.9
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
58.8 58.8 43.3
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
2 120.9 2 195.8 2 366.5
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
2 108.7 2 184.9 2 357.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
12.2 10.9 9.4
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
13 133.1 13 261.3 13 219.9
 
Centrālo valdību
615.1 676.1 677.5
Vietējo valdību
333.1 359.7 351.8
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
25.9 26.5 27.9
Citu finanšu iestāžu (i)
304.1 329.4 307.8
Apdrošināšanas sabiedrību
84.2 87.9 90.6
Pensiju fondu
155.5 220.2 175.9
Valsts nefinanšu sabiedrību
565.0 533.0 505.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
3 961.4 3 882.2 3 867.2
Mājsaimniecību
6 933.0 6 994.7 7 072.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
155.8 151.6 143.9
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
106.1 106.5 106.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
423.3 378.4 435.8
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
530.5 529.0 528.2
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 769.7 2 790.5 2 804.3
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 584.4 2 578.7 2 574.4
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
185.3 211.8 229.9
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
4 527.2 4 479.5 4 289.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
2 024.4 2 001.1 1 935.5
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
39.3 39.1 36.3
 
Nauda kasē
39.3 39.1 36.3
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
588.8 554.7 587.9
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
193.8 186.5 215.7
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
395.0 368.2 372.2
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
669.1 690.3 620.5
 
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
91.5 87.6 83.3
Pensiju fondiem
0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
415.0 438.1 370.4
Mājsaimniecībām
162.6 164.6 166.8
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
591.8 590.6 553.3
 
MFI
110.6 101.6 100.4
Centrālo valdību
316.8 325.6 292.0
Citu finanšu iestāžu (i)
54.1 53.9 50.2
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.1 1.0 1.1
Privāto nefinanšu sabiedrību
109.2 108.5 109.6
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
28.7 30.2 31.2
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
22.5 24.1 25.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.0 5.9 6.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
92.9 82.4 92.5
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
2 502.8 2 478.4 2 353.7
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
86.0 85.2 78.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
73.6 76.0 67.2
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
12.4 9.2 11.2
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
2 274.8 2 241.1 2 107.3
 
Centrālo valdību
5.4 6.3 5.9
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
4.5 4.2 4.7
Citu finanšu iestāžu (i)
105.6 117.1 104.7
Apdrošināšanas sabiedrību
3.9 4.0 4.0
Pensiju fondu
19.1 19.6 11.7
Valsts nefinanšu sabiedrību
12.7 9.2 9.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
1 139.4 1 101.0 1 002.1
Mājsaimniecību
965.5 961.2 946.6
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
18.7 18.5 18.2
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
29.9 30.3 30.6
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
58.2 66.0 79.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
53.9 55.8 58.4

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)