01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
KOPĀ AKTĪVI
376.0 371.8 364.3 368.7 352.0 352.7 348.1 343.6 345.8 350.0 351.8 350.7 348.5
Noguldījumi un aizdevumi
72.8 59.4 45.9 48.9 57.1 58.6 43.3 36.6 42.8 46.1 36.8 42.3 41.2
Parāda vērtspapīri
165.1 162.4 167.5 169.1 166.0 163.1 173.0 168.1 163.4 163.6 168.7 161.6 160.2
Latvija
4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4
Pārējās EMS valstis
44.2 44.2 44.6 46.2 44.8 46.1 48.2 44.0 46.0 47.1 48.0 47.1 47.4
Pārējā pasaule
116.5 113.7 118.3 118.5 116.8 112.7 120.5 119.8 113.0 112.1 116.3 110.1 108.3
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
106.4 115.9 116.0 115.9 93.3 93.5 93.7 100.4 100.6 100.6 101.3 101.3 101.4
Latvija
78.8 77.8 77.8 77.8 55.6 55.6 55.6 61.3 61.3 61.3 61.2 61.2 61.2
Pārējās EMS valstis
21.0 31.5 31.5 31.3 32.3 32.4 32.4 33.9 34.0 33.9 34.9 34.8 34.7
Pārējā pasaule
6.6 6.6 6.6 6.8 5.4 5.5 5.7 5.2 5.3 5.4 5.2 5.3 5.5
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
20.4 21.5 22.4 22.2 22.7 24.5 25.1 24.5 25.1 25.8 25.4 25.9 26.0
Pārējie aktīvi
11.2 12.5 12.5 12.5 12.9 12.9 12.9 13.9 13.9 13.9 19.7 19.7 19.7
KOPĀ PASĪVI
376.0 371.8 364.3 368.7 352.0 352.7 348.1 343.6 345.8 350.0 351.8 350.7 348.5
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
360.5 355.3 344.9 348.4 345.9 345.1 334.2 331.4 333.2 337.3 340.3 339.2 335.3
Obligāciju IF un AIF
176.9 170.6 176.3 180.4 177.7 176.6 177.5 167.6 168.0 169.6 169.9 167.8 165.8
Kapitāla IF un AIF
128.3 127.5 125.0 123.8 124.3 124.5 124.2 125.1 126.3 128.5 125.5 126.3 124.2
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
55.3 57.2 43.5 44.3 43.9 44.0 32.5 38.8 38.8 39.2 44.9 45.1 45.4
Pārējās saistības
15.5 16.5 19.4 20.3 6.1 7.6 13.8 12.2 12.7 12.7 11.5 11.5 13.2

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (stp.bmsd@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)