01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
[Sakļaut]Eiro (kopā)
47 342.4 47 454.3 46 779.2 46 951.6 47 398.4 47 637.7 47 331.6 47 259.8 47 507.5 47 701.8 47 307.6 47 433.2 48 898.3
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
23 814.6 23 695.4 23 360.3 23 441.9 23 455.1 23 550.3 23 767.9 23 616.4 23 676.7 23 715.9 23 406.5 23 601.5 24 461.0
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 845.3 5 519.4 5 435.1 5 302.9 5 188.6 5 315.7 6 435.9 5 610.7 5 782.1 5 970.9 5 737.9 5 639.2 5 667.0
 
Nauda kasē
181.5 181.0 189.2 187.9 182.7 195.3 187.4 190.7 194.4 196.8 191.7 195.6 199.0
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 663.8 5 338.4 5 245.9 5 115.0 5 005.9 5 120.4 6 248.5 5 420.0 5 587.7 5 774.1 5 546.2 5 443.6 5 468.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
688.1 750.6 432.8 463.8 308.4 338.6 211.6 986.7 760.5 702.0 481.9 719.5 1 265.0
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
639.8 692.5 385.3 404.4 245.0 259.4 164.1 903.0 650.3 646.8 415.1 651.7 1 190.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
48.2 58.0 47.4 59.3 63.3 79.1 47.3 83.5 110.1 55.1 66.7 67.7 74.8
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 964.4 13 104.3 13 207.0 13 294.8 13 522.1 13 448.3 13 469.1 13 393.3 13 393.6 13 431.2 13 511.0 13 610.3 13 776.5
 
Centrālajām valdībām
107.8 107.1 106.5 106.1 104.9 109.7 109.5 108.7 108.3 107.6 106.9 106.2 105.5
Vietējām valdībām
137.4 137.3 135.7 135.7 201.1 199.5 197.4 197.0 195.5 195.6 195.3 193.3 193.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1
Citām finanšu iestādēm (i)
2 123.1 2 134.1 2 163.3 2 155.7 2 169.5 2 155.6 2 186.0 2 138.4 2 152.6 2 248.5 2 271.3 2 261.7 2 382.2
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
683.7 683.4 682.6 690.9 600.1 629.9 675.5 672.8 663.6 644.2 632.2 634.9 718.7
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 790.6 4 787.6 4 836.9 4 836.6 5 056.7 4 949.1 4 836.6 4 812.4 4 806.1 4 744.2 4 793.9 4 863.7 4 794.7
Mājsaimniecībām
5 071.7 5 204.7 5 232.0 5 319.6 5 339.6 5 354.0 5 413.7 5 415.3 5 419.2 5 443.2 5 463.6 5 499.9 5 534.1
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
50.1 50.1 50.0 50.2 50.1 50.4 50.3 48.6 48.2 47.9 47.8 47.9 48.2
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
3 402.6 3 409.9 3 386.1 3 444.9 3 493.1 3 501.7 2 713.1 2 641.9 2 688.6 2 602.8 2 630.1 2 664.9 2 758.3
 
MFI
1 143.0 1 140.9 1 139.9 1 146.7 1 144.6 1 134.5 286.6 281.9 289.2 287.2 276.4 274.1 277.0
Centrālo valdību
1 797.3 1 800.2 1 764.8 1 814.2 1 872.7 1 903.1 1 952.0 1 898.9 1 925.2 1 845.9 1 887.4 1 923.8 2 013.3
Vietējo valdību
23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 38.6 43.6 43.6 43.6 43.6
Citu finanšu iestāžu (i)
93.0 105.3 112.1 115.3 115.1 110.7 116.7 115.8 114.4 112.1 112.7 116.3 112.5
Apdrošināšanas sabiedrību
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
9.5 14.3 17.5 17.9 13.9 13.9 14.8 15.3 15.7 15.7 16.2 16.1 15.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
328.5 317.9 320.5 319.5 315.5 308.2 311.7 298.7 297.3 290.2 285.7 282.9 288.3
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
25.7 25.6 23.6 22.2 21.3 20.9 17.5 15.4 11.7 8.7 8.8 10.5 10.5
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
2.9 2.8 2.8 1.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
22.2 22.2 20.1 19.9 20.0 19.6 16.2 14.1 10.4 7.9 8.0 9.7 9.7
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
387.9 380.6 367.8 372.0 371.0 371.0 370.3 396.1 396.1 389.4 389.4 388.4 388.4
 
MFI
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
Citu finanšu iestāžu (i)
233.7 233.7 233.7 233.7 233.7 233.7 234.2 233.0 233.0 233.0 233.0 232.0 232.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
153.9 146.6 133.8 138.0 137.0 137.0 135.8 134.1 134.1 127.4 127.4 127.4 127.4
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
181.1 182.4 181.4 180.1 174.8 173.8 175.7 174.9 173.8 174.7 173.3 172.5 171.2
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
319.5 322.6 326.5 361.2 375.8 380.3 374.7 397.4 470.3 436.2 474.1 396.2 424.1
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
22 996.1 23 236.9 22 902.0 22 988.0 23 400.9 23 542.9 23 003.8 23 009.6 23 213.3 23 360.7 23 340.1 23 277.3 23 860.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
1 321.6 1 311.6 1 311.6 1 311.6 1 311.6 1 311.6 616.6 616.6 616.6 616.6 616.6 656.6 596.6
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
635.8 513.6 256.3 652.6 862.0 760.7 662.8 704.8 704.2 740.6 744.4 731.9 1 262.6
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
623.8 502.0 244.8 640.6 852.9 749.3 650.4 690.2 680.1 712.8 712.7 680.9 1 217.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
12.0 11.6 11.5 12.0 9.1 11.4 12.4 14.6 24.1 27.8 31.7 51.0 45.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
17 221.5 17 547.8 17 437.9 17 125.8 17 351.7 17 385.0 17 684.6 17 519.9 17 667.3 17 789.9 17 785.2 17 766.9 17 841.1
 
Centrālo valdību
196.4 481.4 469.2 169.1 182.4 183.9 181.1 177.9 172.0 163.7 167.8 164.1 173.7
Vietējo valdību
408.7 379.2 403.2 401.4 430.2 387.6 300.9 313.3 330.9 335.4 321.7 318.1 302.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
9.9 12.4 11.7 12.8 14.8 17.5 28.2 13.1 15.9 21.1 21.9 11.3 11.4
Citu finanšu iestāžu (i)
747.1 771.7 661.7 667.5 834.5 829.0 796.6 731.5 710.0 715.5 721.0 662.2 639.2
Apdrošināšanas sabiedrību
90.9 92.7 100.9 97.8 112.8 97.8 84.4 87.9 83.1 76.4 80.7 77.8 105.5
Pensiju fondu
253.7 267.6 249.4 248.3 224.5 181.3 130.6 156.0 218.9 198.9 138.1 112.2 180.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
573.2 570.1 496.0 445.6 429.4 475.0 512.6 540.4 590.9 645.0 491.7 501.6 456.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 936.3 4 958.2 5 018.0 5 026.7 4 980.6 5 005.3 5 175.3 5 071.1 5 049.9 5 126.1 5 259.2 5 405.5 5 404.2
Mājsaimniecību
9 820.4 9 821.3 9 835.6 9 863.6 9 951.8 10 020.6 10 280.4 10 232.8 10 297.0 10 301.9 10 375.8 10 309.6 10 361.5
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
184.9 193.2 192.2 193.0 190.7 187.0 194.5 195.9 198.7 205.9 207.3 204.5 207.1
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
70.9 70.9 61.0 61.4 61.4 259.7 259.8 259.8 259.8 259.8 259.6 259.6 264.5
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
429.8 459.1 484.7 464.0 481.0 466.5 428.5 533.3 580.7 656.7 622.0 536.4 555.8
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
304.9 303.1 290.3 282.9 278.9 280.6 291.9 292.5 289.4 285.5 295.4 289.4 287.2
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
3 011.6 3 030.8 3 060.2 3 089.7 3 054.3 3 078.8 3 059.6 3 082.7 3 095.3 3 011.6 3 016.9 3 036.5 3 052.6
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 890.1 2 892.2 2 891.9 2 892.6 2 836.1 2 846.2 2 801.9 3 047.9 3 039.9 2 931.6 2 917.7 2 917.7 2 925.1
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
121.5 138.6 168.3 197.1 218.2 232.6 257.7 34.8 55.4 80.0 99.2 118.8 127.5
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
263.0 258.1 255.6 257.7 267.6 268.6 276.1 312.9 304.3 307.7 275.8 272.0 283.7
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
268.7 263.9 261.3 264.0 274.8 275.9 283.8 320.9 313.2 317.5 285.2 282.4 293.2
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
3 139.9 3 254.2 3 244.7 3 248.8 3 564.6 3 729.0 3 057.1 3 111.2 3 327.7 3 417.8 3 803.0 3 539.0 3 407.1
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 011.8 1 274.7 1 278.4 1 284.5 1 651.7 1 743.7 1 028.0 1 131.9 1 318.8 1 416.3 1 754.5 1 494.8 1 290.6
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
8.1 7.8 9.1 6.9 6.1 8.5 7.5 5.9 7.0 8.6 8.7 9.8 9.1
 
Nauda kasē
8.1 7.8 9.1 6.9 6.1 8.5 7.5 5.9 7.0 8.6 8.7 9.8 9.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
278.6 566.3 540.8 547.6 878.5 995.4 312.6 416.3 536.0 637.8 974.2 741.9 531.9
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
97.0 357.0 342.8 372.3 715.8 808.4 143.0 235.0 366.0 495.2 811.5 585.0 382.3
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
181.6 209.3 198.0 175.3 162.7 187.0 169.6 181.3 170.0 142.6 162.7 156.9 149.6
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
293.8 288.0 288.5 304.9 307.5 322.6 266.6 272.2 282.9 279.6 273.4 258.7 252.1
 
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
77.4 71.8 68.6 101.1 95.8 109.9 84.4 89.2 94.5 83.8 77.2 73.5 71.9
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
129.0 128.8 133.4 117.5 125.6 125.8 96.0 95.8 104.0 113.0 113.6 105.0 98.3
Mājsaimniecībām
87.4 87.4 86.5 86.3 86.1 86.9 86.2 87.2 84.4 82.8 82.6 80.2 81.9
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
328.4 326.4 324.5 342.7 345.6 352.0 366.6 372.8 421.5 415.7 429.0 414.5 435.0
 
MFI
37.0 38.7 39.7 40.8 40.5 39.4 39.1 36.2 31.7 30.8 30.8 31.5 33.1
Centrālo valdību
77.7 72.3 72.9 91.4 91.3 95.0 109.4 125.5 183.2 186.2 197.8 191.2 196.9
Citu finanšu iestāžu (i)
97.4 102.1 101.4 103.2 101.1 102.8 103.2 103.5 99.7 94.9 91.3 89.4 94.6
Apdrošināšanas sabiedrību
4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
4.4 4.4 1.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Privāto nefinanšu sabiedrību
107.6 104.6 104.6 102.1 107.5 109.5 109.6 102.3 101.6 98.5 103.5 96.8 104.7
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
21.5 21.9 20.9 17.7 16.3 16.4 16.5 17.0 16.9 18.6 19.4 20.1 18.9
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
17.5 18.1 17.3 14.3 13.5 13.4 13.5 14.0 13.6 13.9 14.5 15.0 14.4
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
2.4 2.2 2.0 1.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.7 1.8 2.0 1.7
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
1.6 1.6 1.6 1.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 3.0 3.1 3.1 2.8
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
67.6 50.5 80.8 50.9 83.9 35.0 44.4 33.9 40.7 42.2 36.0 36.0 29.8
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
1 829.1 1 732.3 1 736.6 1 738.9 1 706.1 1 750.6 1 792.2 1 738.3 1 782.2 1 771.3 1 820.9 1 819.2 1 891.0
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
4.7 0.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
89.0 84.0 85.1 83.0 77.0 75.7 84.8 61.5 65.2 64.6 59.6 57.0 43.5
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
74.2 66.4 66.5 66.7 71.3 70.3 73.3 51.7 56.8 57.5 49.9 44.6 32.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
14.8 17.6 18.6 16.3 5.7 5.4 11.5 9.8 8.4 7.1 9.7 12.4 11.0
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 646.8 1 565.1 1 565.9 1 561.9 1 546.1 1 583.6 1 617.8 1 601.4 1 628.5 1 621.7 1 667.1 1 659.8 1 762.4
 
Centrālo valdību
9.0 10.5 8.4 12.5 15.3 12.7 6.2 6.1 5.3 6.8 7.2 6.5 6.9
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
18.2 17.4 19.5 21.9 34.1 38.1 37.2 35.7 36.5 38.7 39.9 41.2 43.2
Citu finanšu iestāžu (i)
165.5 162.9 148.0 150.9 152.3 143.4 157.8 153.8 124.8 99.1 96.3 93.5 100.8
Apdrošināšanas sabiedrību
3.0 3.7 3.7 3.1 3.4 3.3 2.9 3.9 4.0 4.0 6.1 5.8 4.7
Pensiju fondu
20.9 22.0 26.4 31.8 18.0 18.5 42.2 18.5 12.8 18.4 16.3 18.1 22.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
16.2 20.6 16.0 21.6 20.3 22.8 26.5 25.1 20.0 18.0 14.6 19.9 22.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
639.1 558.2 584.7 552.4 561.1 600.4 589.2 609.8 640.5 661.3 700.0 697.7 767.1
Mājsaimniecību
754.8 750.3 740.7 749.2 722.9 725.2 736.9 729.5 762.0 752.6 762.9 752.5 770.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
20.1 19.5 18.5 18.5 18.7 19.1 18.8 19.0 22.5 22.7 23.7 24.5 25.3
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
2.9 0.0
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
46.7 39.9 42.9 50.8 40.2 47.9 48.8 33.8 47.0 45.6 53.0 57.8 44.3
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
43.7 43.3 42.7 43.2 42.8 43.4 40.8 41.6 41.5 39.4 41.2 39.9 40.8
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
152.3 126.5 117.7 115.9 107.0 121.0 122.3 124.5 117.8 120.0 118.5 117.7 117.5
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
146.7 120.7 112.0 109.5 99.8 113.7 114.6 116.5 108.9 110.2 109.1 107.3 108.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)