01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
[Sakļaut]Eiro (kopā)
41 450.6 40 637.3 41 022.1 41 031.2 43 177.3 42 790.2 43 146.2 43 894.6 44 129.4 44 652.8 45 446.3 45 485.4 46 042.0 47 473.4
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 415.0 19 971.5 20 238.3 20 314.2 21 358.0 21 394.6 21 544.7 21 986.2 22 108.4 22 385.6 22 798.2 22 829.4 23 107.3 23 842.8
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 962.1 4 808.8 4 694.5 4 656.0 4 505.5 4 204.3 4 228.4 4 480.1 4 706.9 4 973.1 5 814.4 5 089.8 5 316.3 5 594.4
 
Nauda kasē
178.2 177.8 196.5 170.7 181.9 179.7 175.3 176.7 174.4 181.4 184.7 172.3 169.0 184.3
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 783.9 4 631.0 4 498.0 4 485.3 4 323.6 4 024.6 4 053.1 4 303.4 4 532.5 4 791.7 5 629.7 4 917.5 5 147.3 5 410.1
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
715.7 479.7 504.3 469.5 766.6 670.0 663.2 905.5 738.9 772.7 625.7 572.3 666.5 655.1
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
656.0 413.1 433.7 357.5 667.8 560.9 569.8 800.9 664.3 711.7 574.3 502.7 600.8 577.7
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
59.6 66.4 70.5 111.9 98.7 109.0 93.3 104.5 74.4 60.8 51.2 69.5 65.6 77.3
Pret naudas tirgus fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 374.6 12 329.4 12 262.8 12 328.8 12 254.1 12 240.4 12 294.9 12 305.4 12 289.6 12 272.2 12 096.8 12 826.6 12 854.7 12 980.2
 
Centrālajām valdībām
76.3 76.3 76.1 73.4 75.2 74.8 74.3 73.9 73.4 72.9 72.0 71.5 111.4 109.6
Vietējām valdībām
113.9 113.7 113.5 111.9 111.9 111.0 110.1 105.4 105.3 104.2 104.5 104.3 139.0 139.1
Sociālās nodrošināšanas fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 392.3 1 370.9 1 350.4 1 352.9 1 333.6 1 348.7 1 367.5 1 374.7 1 353.7 1 357.6 1 323.9 2 049.3 2 046.8 2 037.2
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
633.5 624.0 622.5 709.7 722.5 721.5 717.8 725.2 723.3 708.5 714.4 708.9 705.0 744.7
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 096.2 5 077.9 5 038.8 5 025.5 4 954.8 4 920.6 4 956.9 4 942.2 4 941.6 4 933.6 4 791.4 4 813.1 4 787.6 4 876.1
Mājsaimniecībām
5 009.4 5 014.1 5 007.8 5 001.8 5 002.2 5 009.0 5 014.1 5 030.7 5 038.9 5 041.7 5 037.5 5 027.7 5 014.0 5 023.0
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
53.0 52.5 53.7 53.6 53.9 53.1 53.4 53.3 53.4 53.7 51.5 51.3 50.9 50.5
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
1 467.7 1 451.7 1 813.2 1 946.5 2 913.3 3 333.5 3 432.8 3 409.7 3 465.3 3 453.4 3 370.3 3 413.6 3 340.4 3 378.6
 
MFI
208.7 196.4 251.1 249.4 1 067.5 1 175.4 1 186.2 1 186.7 1 184.5 1 180.9 1 163.7 1 159.1 1 153.4 1 151.9
Centrālo valdību
829.9 864.0 1 161.8 1 285.9 1 416.7 1 692.0 1 750.8 1 729.6 1 783.7 1 773.9 1 751.9 1 810.7 1 740.2 1 794.2
Vietējo valdību
9.8 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
Citu finanšu iestāžu (i)
101.9 94.8 98.1 98.1 98.7 99.2 100.3 99.9 99.7 100.9 101.1 99.4 99.0 94.6
Apdrošināšanas sabiedrību
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
9.8 9.3 9.4 5.8 5.8 5.8 5.9 5.6 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 9.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
315.4 285.2 290.8 295.5 299.4 330.9 353.1 351.4 350.1 350.5 306.4 297.1 300.5 292.2
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
23.2 18.4 18.4 26.4 30.2 30.6 30.3 30.7 31.7 32.5 31.5 31.3 32.2 34.5
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
4.0 1.1 0.7 1.2 2.2 2.2 1.8 2.2 1.8 1.4 0.5 0.4 2.0 3.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
17.0 15.1 15.5 23.0 25.8 26.2 26.3 26.7 27.9 29.1 29.0 28.9 28.2 30.4
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
329.0 329.0 330.2 330.1 329.7 330.0 330.0 329.9 341.6 341.6 341.9 365.3 369.9 381.3
 
MFI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Citu finanšu iestāžu (i)
199.7 199.7 200.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.2 226.6 226.6 227.3
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
2.3 2.3 3.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
127.0 127.0 126.2 126.1 125.7 126.0 126.0 125.9 137.6 137.6 138.1 138.1 142.7 153.7
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
213.9 212.2 210.5 209.4 209.2 208.1 208.4 200.6 199.7 191.3 188.6 187.1 185.9 185.4
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
328.8 342.3 404.4 347.5 349.4 377.7 356.7 324.3 334.7 348.8 329.0 343.4 341.4 633.3
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
20 045.9 19 682.1 19 868.1 19 824.1 20 915.4 20 924.1 21 124.3 21 435.0 21 538.4 21 782.6 22 130.3 22 137.4 22 425.4 23 126.5
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
0.0 0.0 1.0 0.0 1 185.0 1 185.0 1 185.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 267.7
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
1 078.7 941.2 951.8 943.6 918.1 846.2 905.3 991.2 805.9 731.2 818.9 844.1 835.4 624.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1 068.4 930.7 941.1 927.6 898.1 833.4 893.3 978.3 794.7 719.0 807.3 832.0 823.3 610.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
10.3 10.5 10.7 16.0 20.0 12.8 12.0 12.9 11.2 12.2 11.6 12.1 12.1 14.3
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
15 255.4 15 046.7 15 222.2 15 146.5 15 097.5 15 145.3 15 298.4 15 452.7 15 741.7 16 008.5 16 337.6 16 297.3 16 556.2 17 136.2
 
Centrālo valdību
564.3 170.5 170.2 159.6 165.4 161.4 175.7 170.2 155.0 146.3 152.3 146.8 169.5 200.8
Vietējo valdību
528.9 504.8 489.8 487.4 454.7 462.9 487.7 482.7 486.1 495.5 421.3 439.1 486.0 490.9
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
8.3 13.3 6.9 7.1 8.7 10.3 8.6 8.4 9.0 6.6 30.5 30.0 10.3 8.7
Citu finanšu iestāžu (i)
468.8 449.1 478.6 491.9 503.2 497.0 511.5 542.7 525.2 581.7 571.8 579.3 663.1 672.5
Apdrošināšanas sabiedrību
102.9 78.8 70.8 79.8 92.1 84.2 83.2 78.0 109.5 110.4 103.8 105.3 113.3 116.1
Pensiju fondu
230.0 342.3 343.3 356.9 335.3 255.2 254.6 262.5 367.7 424.7 321.0 347.0 343.5 324.5
Valsts nefinanšu sabiedrību
641.8 655.6 642.0 532.9 498.6 508.0 538.4 550.4 533.0 502.1 592.3 659.8 658.3 691.1
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 095.0 4 176.8 4 212.2 4 210.3 4 141.8 4 236.9 4 329.3 4 375.9 4 490.9 4 609.7 4 780.2 4 622.1 4 650.9 4 918.2
Mājsaimniecību
8 464.2 8 501.8 8 648.7 8 659.5 8 737.3 8 763.8 8 745.2 8 817.6 8 899.7 8 968.4 9 199.3 9 188.4 9 285.7 9 534.5
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
151.2 153.7 159.7 161.1 160.4 165.6 164.2 164.3 165.6 163.1 165.1 179.5 175.6 178.9
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
80.5 80.5 74.5 74.5 74.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
483.9 501.4 494.6 518.5 477.5 489.5 459.6 447.3 421.6 454.4 415.9 422.9 451.7 771.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
358.9 369.7 372.6 373.2 362.6 355.2 347.7 344.4 342.6 334.0 309.8 308.3 308.8 309.0
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 788.5 2 742.6 2 751.4 2 767.8 2 800.2 2 832.4 2 857.8 2 868.9 2 896.1 2 923.6 2 917.2 2 933.9 2 942.4 2 947.3
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 757.2 2 716.6 2 730.2 2 739.2 2 755.0 2 759.5 2 764.8 2 763.4 2 764.4 2 772.2 2 774.7 2 916.9 2 912.3 2 890.4
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
31.3 26.0 21.2 28.6 45.2 72.9 93.0 105.5 131.7 151.4 142.5 17.0 30.1 56.9
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
492.2 489.5 455.3 443.6 449.6 233.3 236.1 234.4 239.1 240.0 256.5 257.0 251.9 249.5
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
497.5 494.2 460.4 449.3 454.3 238.2 241.1 239.0 243.5 244.6 261.3 261.6 257.4 254.6
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
3 566.1 3 728.2 3 855.5 3 866.1 3 928.0 3 767.3 3 740.3 3 700.0 3 699.9 3 751.7 3 516.6 3 557.7 3 369.0 3 511.5
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 395.6 1 532.7 1 555.0 1 504.4 1 573.9 1 487.8 1 497.9 1 403.4 1 394.7 1 409.3 1 271.6 1 277.9 1 187.9 1 235.6
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
19.0 15.4 16.5 17.2 10.9 9.3 10.0 6.6 10.2 9.4 11.3 8.4 9.4 8.1
 
Nauda kasē
19.0 15.4 16.5 17.2 10.9 9.3 10.0 6.6 10.2 9.4 11.3 8.4 9.4 8.1
Noguldījumi Latvijas Bankā
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
433.7 637.5 516.9 459.5 469.6 453.8 434.3 358.2 400.1 412.2 425.8 420.9 320.5 344.1
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
180.2 367.8 231.8 179.2 193.8 190.3 188.5 107.4 135.7 125.2 166.6 180.1 105.8 100.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
253.5 269.7 285.1 280.3 275.8 263.5 245.8 250.8 264.4 287.0 259.2 240.8 214.7 244.0
Pret naudas tirgus fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
439.9 401.4 506.4 513.8 555.7 510.9 519.6 503.7 480.2 489.4 330.5 356.8 368.1 393.0
 
Centrālajām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sociālās nodrošināšanas fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
91.7 87.6 90.2 95.2 85.5 75.5 80.7 80.6 70.5 77.1 70.7 67.8 71.0 78.1
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
230.6 201.1 304.3 308.2 364.2 333.3 339.9 325.4 313.0 318.1 169.2 198.5 208.0 225.2
Mājsaimniecībām
117.6 112.7 111.9 110.4 106.0 102.1 99.0 97.7 96.7 94.2 90.6 90.5 89.1 89.7
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
403.7 382.9 405.8 405.6 417.4 421.9 413.2 434.4 403.9 389.8 410.3 393.5 384.0 391.7
 
MFI
82.5 71.8 73.2 71.2 68.4 62.7 63.7 66.9 65.3 58.8 55.9 44.4 45.5 42.1
Centrālo valdību
123.4 128.6 138.9 132.7 145.1 173.4 158.0 160.8 125.7 125.8 142.1 132.3 124.0 122.8
Vietējo valdību
2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
66.8 64.8 74.8 75.3 74.8 67.9 71.2 81.5 86.4 86.1 93.5 98.3 93.7 98.8
Apdrošināšanas sabiedrību
4.6 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.4
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.7 0.7 0.7 3.3 2.3 2.1 2.0 1.4 2.4 3.4 3.3 4.4 4.2 4.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
130.3 112.4 110.7 115.7 119.4 108.7 111.3 119.4 119.7 111.4 111.3 109.9 112.4 119.2
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
31.0 29.3 31.0 31.1 35.1 33.8 36.2 41.0 36.9 37.1 34.8 33.3 30.2 31.2
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
27.3 26.6 28.6 29.0 33.0 31.5 34.2 37.0 32.8 32.8 29.6 28.4 25.5 26.3
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
2.6 1.7 1.4 1.2 1.2 1.4 1.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.3 3.2 3.3
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Citu finanšu iestāžu (i)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
54.5 52.4 64.6 63.4 71.4 44.3 70.8 45.7 49.6 57.6 45.1 51.2 61.9 53.7
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
1 763.8 1 821.2 1 924.8 1 994.6 2 016.3 1 958.4 1 917.8 1 954.5 1 964.2 2 012.2 1 939.2 1 969.4 1 870.0 1 951.5
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
98.8 100.3 95.7 96.4 84.2 85.6 88.3 87.1 92.4 96.9 108.8 82.7 82.6 77.5
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
83.1 88.1 80.1 78.8 64.5 67.1 72.7 63.6 68.6 69.6 86.1 61.5 61.8 61.2
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
15.7 12.2 15.6 17.6 19.7 18.5 15.6 23.5 23.8 27.3 22.7 21.2 20.8 16.3
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 546.3 1 607.8 1 690.7 1 775.7 1 806.4 1 743.9 1 713.9 1 744.3 1 751.5 1 798.9 1 722.2 1 777.2 1 668.3 1 741.6
 
Centrālo valdību
4.2 4.1 4.4 3.7 3.9 4.9 3.9 4.1 6.0 4.8 7.1 7.5 6.0 6.2
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
4.3 6.9 5.1 8.3 7.6 5.7 6.9 5.9 3.1 3.4 5.3 5.0 6.7 7.8
Citu finanšu iestāžu (i)
92.3 93.2 92.8 102.5 110.1 96.3 92.3 97.0 105.3 124.1 110.3 128.2 142.5 178.4
Apdrošināšanas sabiedrību
5.2 6.7 7.0 6.6 5.8 5.2 4.9 4.4 4.4 4.6 4.9 4.6 5.0 4.7
Pensiju fondu
36.5 77.3 49.0 64.5 62.1 81.2 53.6 55.9 53.0 42.5 61.6 84.9 47.7 84.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
12.4 7.5 9.2 9.2 10.1 16.1 11.5 8.9 8.9 10.3 12.4 14.5 12.9 16.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
611.8 625.6 718.6 790.1 780.2 758.9 757.0 782.8 786.1 837.0 749.7 744.2 669.2 659.7
Mājsaimniecību
762.7 769.4 786.3 771.8 806.6 756.7 763.9 764.7 765.0 752.1 751.1 768.2 758.7 764.8
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
16.9 17.1 18.3 19.0 20.0 18.9 19.9 20.6 19.7 20.1 19.8 20.1 19.6 20.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
18.2 18.3 18.4 18.0 17.9 16.9 16.8 17.1 17.1 16.7 16.3 16.5 16.5 17.1
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
53.4 41.8 66.8 52.6 56.3 65.1 52.6 56.0 53.5 51.9 44.3 44.8 54.6 65.6
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
47.1 53.0 53.2 51.9 51.5 46.9 46.2 50.0 49.7 47.8 47.6 48.2 48.0 49.7
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
206.0 189.5 190.4 186.3 171.2 163.0 164.8 173.3 172.7 167.4 155.3 157.6 158.3 164.9
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
200.7 184.8 185.3 180.8 166.6 158.1 159.8 168.8 168.3 162.8 150.5 152.8 152.8 159.5

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)