01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
03 / 2024
04 / 2024
[Sakļaut]Eiro (kopā)
51 011.6 51 030.5 51 090.0 51 513.3 51 260.3 51 002.4 51 466.7 51 640.7 51 743.2 52 059.2 53 036.6 54 111.1 53 908.3 54 776.5 54 756.8 54 590.8
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
25 675.6 25 666.7 25 701.3 25 879.9 25 769.1 25 643.0 25 872.1 25 963.2 25 976.3 26 088.0 26 601.1 27 256.2 27 076.0 27 514.8 27 468.4 27 307.0
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 813.4 4 804.3 4 916.1 5 235.5 5 210.5 5 242.7 5 336.4 5 472.2 5 407.3 5 526.5 5 998.6 7 188.5 6 609.5 7 011.1 6 403.0 6 263.4
 
Nauda kasē
203.2 203.1 196.5 210.4 207.3 210.6 208.8 204.6 209.7 209.8 208.1 203.5 197.8 196.4 205.2 210.4
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 610.2 4 601.2 4 719.6 5 025.1 5 003.2 5 032.1 5 127.6 5 267.6 5 197.6 5 316.7 5 790.5 6 985.0 6 411.7 6 814.7 6 197.8 6 053.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
2 886.3 2 895.2 2 866.1 2 942.1 3 004.0 2 931.7 2 927.6 2 924.5 2 941.1 2 937.6 2 941.8 2 421.3 2 936.1 2 912.9 3 315.1 3 384.4
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
2 771.8 2 844.2 2 815.5 2 896.2 2 957.8 2 886.6 2 881.5 2 868.1 2 901.5 2 897.3 2 894.6 2 379.0 2 895.8 2 877.4 3 277.9 3 344.6
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
114.3 50.9 50.5 45.7 46.1 45.0 46.0 56.3 39.5 40.2 47.1 42.1 40.1 35.3 37.0 39.6
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
14 290.7 14 245.3 14 283.9 14 279.1 14 362.2 14 331.5 14 490.0 14 588.8 14 617.2 14 654.4 14 693.6 14 617.0 14 554.9 14 567.4 14 597.0 14 687.6
 
Centrālajām valdībām
113.6 112.3 109.4 108.8 107.4 106.5 141.9 104.7 104.0 102.7 107.2 110.2 108.9 107.9 107.3 106.3
Vietējām valdībām
193.5 192.0 191.3 191.4 191.1 189.9 188.6 188.0 186.9 184.1 182.2 180.0 178.8 177.1 176.9 177.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.1 0.1 0.0 10.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
2 495.4 2 510.4 2 498.3 2 538.7 2 554.4 2 594.8 2 668.2 2 676.4 2 665.2 2 680.4 2 671.2 2 616.2 2 611.1 2 599.6 2 621.4 2 658.2
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
5.7 3.1 5.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
711.9 693.5 683.1 652.6 640.8 613.5 567.5 525.5 548.2 546.2 540.9 559.6 561.8 552.0 544.5 529.9
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 090.1 5 064.3 5 117.3 5 096.4 5 144.9 5 077.4 5 146.1 5 289.9 5 290.5 5 298.7 5 337.9 5 305.4 5 250.8 5 277.8 5 269.8 5 312.1
Mājsaimniecībām
5 631.5 5 620.3 5 629.9 5 639.4 5 662.5 5 697.8 5 725.2 5 750.4 5 767.2 5 787.4 5 797.9 5 790.1 5 789.6 5 799.9 5 824.5 5 852.0
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
48.9 49.3 49.4 49.8 50.8 51.5 52.5 53.9 55.2 54.9 55.5 54.3 53.7 53.1 52.6 52.1
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
2 730.1 2 718.2 2 723.0 2 416.9 2 315.9 2 272.3 2 225.0 2 128.9 2 124.8 2 132.8 2 092.5 2 071.8 2 076.0 2 123.1 2 133.7 2 014.8
 
MFI
276.7 266.1 256.7 255.8 247.9 247.7 243.9 230.0 226.5 224.2 209.1 206.5 208.3 209.9 202.2 203.7
Centrālo valdību
2 001.2 1 988.6 2 009.1 1 699.8 1 619.1 1 572.5 1 529.3 1 450.2 1 465.5 1 485.6 1 462.7 1 475.3 1 483.7 1 532.0 1 550.6 1 434.6
Vietējo valdību
43.7 58.2 58.3 58.3 58.3 58.4 58.4 58.4 58.5 58.5 58.7 58.7 58.7 58.8 58.8 58.8
Citu finanšu iestāžu (i)
98.7 102.5 99.7 101.2 98.5 99.0 97.5 96.9 95.8 90.0 88.2 82.1 81.0 81.0 83.1 86.5
Apdrošināšanas sabiedrību
8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Valsts nefinanšu sabiedrību
25.0 27.2 28.4 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 20.1 20.1 20.1 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
276.7 267.5 262.7 264.8 255.1 258.6 259.8 257.3 251.2 247.2 246.5 225.4 220.5 217.6 215.2 207.4
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
8.7 9.8 8.9 8.8 9.0 9.0 9.1 9.2 9.9 10.4 10.5 8.7 8.8 8.2 10.7 10.7
 
Citu finanšu iestāžu (i)
0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
8.1 9.2 8.2 8.2 8.4 8.4 8.5 8.6 8.8 9.3 9.4 7.6 7.7 6.9 9.4 9.3
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
343.4 343.4 335.3 335.3 335.5 335.5 336.4 336.9 336.8 336.8 367.3 412.6 412.6 423.5 415.3 415.3
 
MFI
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.9 34.9 34.9 35.1 35.1
Citu finanšu iestāžu (i)
232.2 232.2 232.1 232.1 232.3 232.1 233.0 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
111.0 111.0 103.0 103.0 103.0 103.2 103.2 103.2 103.1 103.1 133.6 144.2 144.2 155.1 146.7 146.7
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
152.0 151.6 123.6 128.1 126.7 125.9 126.8 132.3 132.8 131.9 130.1 130.9 130.3 130.0 130.2 129.6
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
451.0 498.9 444.4 534.1 405.3 394.4 420.8 370.4 406.4 357.6 366.7 405.4 347.8 338.6 463.4 401.2
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
24 793.1 24 824.9 24 868.3 25 117.9 24 997.3 24 868.7 25 087.6 25 174.5 25 252.9 25 461.9 25 915.4 26 328.9 26 286.5 26 710.9 26 737.1 26 741.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
422.9 342.9 342.9 343.9 342.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 82.9 82.9
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
1 034.4 1 400.9 1 279.7 1 453.1 1 412.1 1 467.3 1 554.4 1 643.7 1 623.6 1 630.8 1 721.9 1 507.0 1 461.0 1 742.6 1 882.7 1 836.2
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1 002.9 1 366.5 1 254.7 1 427.2 1 385.4 1 442.0 1 528.2 1 607.7 1 586.4 1 590.1 1 678.2 1 462.4 1 427.1 1 704.6 1 822.0 1 784.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
31.5 34.4 25.0 25.9 26.7 25.3 26.2 36.0 37.2 40.7 43.7 44.6 33.9 38.0 60.7 51.4
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
19 046.2 18 712.9 18 926.6 18 837.3 18 885.9 18 912.2 18 989.0 18 904.3 18 909.8 19 125.9 19 254.3 19 865.6 19 894.4 19 960.1 19 967.2 20 171.9
 
Centrālo valdību
642.9 298.0 313.3 320.4 416.5 487.7 580.7 517.1 532.4 547.8 539.6 515.6 519.8 517.8 512.7 543.9
Vietējo valdību
427.5 458.1 435.1 426.0 440.1 437.0 444.7 471.6 459.2 471.3 470.9 382.9 412.3 452.9 406.4 407.3
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
8.9 11.1 9.0 10.8 8.9 11.2 8.7 7.8 11.6 12.4 13.9 19.7 17.0 23.1 19.8 17.7
Citu finanšu iestāžu (i)
686.4 651.2 656.9 668.9 700.5 649.0 660.3 684.6 716.5 812.1 832.0 831.5 854.2 811.4 793.4 823.5
Apdrošināšanas sabiedrību
96.1 94.5 82.8 92.4 75.4 80.7 77.6 81.2 72.1 89.9 92.8 70.5 70.1 71.8 58.4 66.2
Pensiju fondu
200.8 143.8 130.8 155.0 125.6 159.1 141.4 140.7 160.9 137.7 157.8 112.9 122.1 112.0 156.6 161.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
826.4 971.3 1 210.5 1 234.5 1 104.9 994.6 958.1 942.1 986.5 938.6 955.7 1 055.0 1 140.4 1 253.1 1 352.1 1 443.8
Privāto nefinanšu sabiedrību
5 486.5 5 422.7 5 410.0 5 279.4 5 397.3 5 355.2 5 469.4 5 445.7 5 277.9 5 429.7 5 450.3 5 874.9 5 716.6 5 588.7 5 554.5 5 515.1
Mājsaimniecību
10 453.9 10 444.2 10 462.3 10 433.0 10 391.3 10 510.2 10 417.3 10 381.2 10 462.7 10 455.8 10 510.5 10 770.9 10 810.8 10 898.5 10 880.3 10 955.6
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
216.8 218.0 215.9 216.9 225.4 227.5 230.8 232.3 230.0 230.6 230.8 231.7 231.1 230.8 233.0 237.5
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
266.7 268.7 268.7 268.7 268.8 268.8 268.8 268.9 268.9 268.9 268.9 273.9 273.9 273.9 275.5 295.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
467.8 495.7 534.4 637.3 444.6 438.5 426.7 438.3 463.9 379.6 550.2 639.9 565.0 593.5 839.9 657.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
279.4 295.5 282.4 282.5 285.8 283.8 286.2 286.2 293.9 295.9 297.2 311.6 308.1 311.1 298.8 298.2
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
3 275.7 3 308.3 3 233.6 3 295.1 3 357.2 3 405.2 3 469.6 3 540.2 3 599.9 3 667.9 3 730.0 3 638.0 3 691.2 3 736.8 3 390.1 3 399.9
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
3 223.8 3 221.2 3 092.2 3 092.5 3 087.6 3 069.3 3 069.2 3 069.3 3 071.5 3 071.7 3 072.8 3 067.5 3 642.4 3 640.8 3 228.2 3 195.7
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
51.9 87.1 141.4 202.6 269.6 335.9 400.4 470.9 528.4 596.2 657.2 570.5 48.8 96.0 161.9 204.2
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
265.2 263.3 254.6 252.2 241.9 239.9 247.2 245.5 249.9 248.0 253.0 255.9 265.6 267.4 265.5 260.3
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
277.7 275.6 265.8 263.3 252.0 250.8 259.8 257.5 264.1 261.3 267.1 270.1 280.2 283.4 285.8 282.1
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
2 873.4 3 021.9 2 959.7 3 060.6 3 002.7 2 833.8 2 848.3 2 729.9 2 738.2 2 731.6 2 579.5 2 332.5 2 429.2 2 428.3 2 592.4 2 749.7
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
893.9 988.7 1 003.4 1 069.1 1 038.4 963.3 971.0 908.9 942.3 978.2 868.2 618.0 733.5 724.3 839.6 1 000.2
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4
 
Nauda kasē
1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
294.1 369.2 365.4 425.9 402.0 349.9 365.3 333.8 371.6 433.7 345.5 115.3 234.1 222.2 344.7 496.2
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
145.5 200.8 220.9 223.2 197.4 204.9 183.7 169.3 264.2 279.7 197.0 38.0 84.1 90.3 221.0 366.6
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
148.6 168.4 144.5 202.7 204.6 145.0 181.6 164.5 107.4 154.0 148.5 77.3 150.0 131.9 123.7 129.6
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
195.6 196.8 181.7 186.9 192.1 183.4 189.2 190.2 188.7 189.9 177.5 143.9 153.7 168.0 169.9 179.3
 
Centrālajām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9
Citām finanšu iestādēm (i)
63.4 64.0 53.4 56.0 58.2 58.6 58.5 54.7 56.3 64.9 64.1 48.5 57.2 52.1 63.8 59.7
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
62.0 63.0 60.3 63.7 66.1 58.4 64.6 69.2 65.8 58.4 47.2 28.9 30.3 51.4 42.1 55.8
Mājsaimniecībām
70.2 69.8 68.0 67.2 67.8 66.4 66.1 66.3 66.6 66.6 65.7 66.0 65.7 64.0 63.1 62.9
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
355.2 372.5 407.8 403.2 396.8 383.6 372.0 345.2 340.5 315.9 304.3 320.5 306.0 293.5 282.7 281.7
 
MFI
29.7 30.1 29.3 27.8 27.1 26.7 26.4 25.6 26.3 26.2 25.6 24.0 24.5 22.2 18.6 17.8
Centrālo valdību
165.1 181.1 223.7 222.9 225.4 215.3 212.3 197.3 194.9 174.7 169.9 189.0 173.3 164.0 170.7 171.3
Citu finanšu iestāžu (i)
68.9 70.1 65.8 65.3 61.3 60.5 56.8 54.0 49.3 46.9 43.8 43.5 42.8 41.8 35.5 35.7
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Privāto nefinanšu sabiedrību
90.6 90.3 88.1 86.3 82.1 80.2 75.6 67.4 69.1 67.2 64.1 63.1 64.5 64.6 57.0 56.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
12.6 9.6 9.0 9.1 9.1 9.3 9.2 9.6 9.4 9.5 9.7 10.5 11.2 11.4 11.3 11.2
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
11.0 9.4 8.8 8.9 8.9 9.1 9.0 9.4 9.2 9.3 9.5 10.3 11.0 11.2 11.1 11.0
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
1.4 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 18.9 18.9 18.9 18.9 15.0 15.0 13.8 13.8 13.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
 
MFI
13.8 13.8 18.9 18.9 18.9 18.9 15.0 15.0 13.8 13.8 13.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
21.0 25.4 19.3 23.8 18.2 16.9 19.6 14.4 17.6 14.7 16.8 14.4 15.1 15.7 17.8 18.6
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
1 776.0 1 830.6 1 836.4 1 830.4 1 810.2 1 736.9 1 755.0 1 696.9 1 665.5 1 604.2 1 553.4 1 545.5 1 522.6 1 528.1 1 570.4 1 565.8
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
55.5 54.3 58.8 49.8 50.8 38.1 38.8 33.9 39.5 37.4 60.4 66.7 58.0 57.3 37.3 43.6
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
47.1 44.7 45.6 42.5 42.2 29.6 29.5 27.6 32.3 30.8 52.3 57.2 51.0 51.5 31.4 25.1
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
8.4 9.6 13.2 7.3 8.6 8.5 9.3 6.3 7.2 6.6 8.1 9.5 7.0 5.8 5.9 18.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 633.0 1 682.0 1 683.2 1 677.2 1 677.3 1 621.8 1 634.7 1 581.4 1 541.5 1 483.5 1 426.4 1 409.9 1 395.8 1 407.9 1 464.9 1 448.2
 
Centrālo valdību
4.0 4.4 5.7 4.9 4.5 4.9 6.2 4.2 3.6 13.8 13.8 12.7 13.2 11.4 13.0 13.0
Vietējo valdību
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
26.7 19.3 12.9 12.1 8.4 7.4 9.2 9.8 11.3 7.5 8.6 7.7 10.3 13.8 21.1 20.6
Citu finanšu iestāžu (i)
53.2 52.2 42.7 45.1 58.8 54.8 54.7 52.3 49.5 50.0 29.9 34.6 29.9 28.4 28.5 25.7
Apdrošināšanas sabiedrību
2.8 2.6 4.3 2.4 2.4 2.6 2.4 3.0 3.1 5.3 2.4 2.2 1.6 1.9 1.8 2.2
Pensiju fondu
40.4 33.5 23.8 32.1 33.0 24.8 26.4 29.1 18.9 15.0 11.5 10.4 4.4 7.0 7.2 4.9
Valsts nefinanšu sabiedrību
11.0 10.9 9.3 12.1 8.5 9.9 11.6 5.8 12.7 13.3 7.0 8.3 6.6 7.4 11.5 9.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
791.1 849.6 913.2 909.2 906.5 884.8 903.5 859.0 823.7 773.6 765.8 752.4 737.9 757.0 791.3 787.9
Mājsaimniecību
680.4 689.1 650.7 639.2 638.6 616.2 603.8 601.0 601.1 588.5 571.2 566.0 575.4 564.8 574.3 568.4
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
23.4 20.4 20.5 20.1 16.6 16.4 16.8 17.1 17.5 16.4 16.1 15.5 16.5 16.2 16.1 16.1
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
45.7 50.7 53.1 64.5 42.4 38.6 43.1 42.8 43.5 42.6 26.4 32.8 30.4 25.4 31.0 36.3
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
41.8 43.6 41.3 38.9 39.7 38.4 38.4 38.8 41.0 40.7 40.2 36.1 38.4 37.5 37.2 37.7
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
108.0 107.4 65.6 86.1 82.1 72.3 67.4 68.1 72.2 81.3 86.0 91.5 93.8 96.0 101.3 102.7
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
95.5 95.2 54.3 75.0 72.0 61.3 54.9 56.0 58.2 67.9 71.9 77.5 79.3 79.9 81.1 81.0

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)