01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
[Sakļaut]12 / 2022
[Sakļaut]Rezidenti
[Sakļaut]Nerezidenti
Nerezidenti (kopā)
[Sakļaut]Latvija
Latvija (kopā)
[Sakļaut]Pārējās eiro zonas valstis
Pārējās eiro zonas valstis (kopā)
[Sakļaut]Pārējās ārvalstis
Pārējās ārvalstis (kopā)
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 631.5 89.4 20 720.9 2 345.4 79.8 2 425.2 3 310.5 599.3 3 909.8 6 335.0
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 354.8 5 354.8 2.2 2.2 2.2
 
Nauda kasē
208.2 208.2 2.2 2.2 2.2
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 146.6 5 146.6
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
12.9 5.9 18.8 276.8 25.7 302.5 2 566.0 73.3 2 639.3 2 941.8
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
247.5 8.3 255.8 2 516.3 7.8 2 524.1 2 779.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
12.9 5.9 18.8 29.2 17.4 46.6 49.7 65.5 115.2 161.8
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
13 619.8 79.1 13 698.9 503.5 16.3 519.8 276.9 106.8 383.7 903.5
 
Centrālajām valdībām
116.8 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
188.0 0.0 188.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Citām finanšu iestādēm (i)
2 309.9 9.5 2 319.4 151.5 8.4 159.9 30.8 50.5 81.3 241.2
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0
Pensiju fondiem
4.6 4.6
Valsts nefinanšu sabiedrībām
818.6 0.0 818.6
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 615.1 20.1 4 635.2 318.9 6.8 325.7 162.8 34.6 197.4 523.1
Mājsaimniecībām
5 516.8 49.5 5 566.3 33.1 1.1 34.2 83.2 21.7 104.9 139.1
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
50.0 0.0 50.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
832.0 832.0 1 521.0 34.6 1 555.6 378.5 378.8 757.3 2 312.9
 
MFI
4.8 4.8 197.0 12.2 209.2 90.7 18.6 109.3 318.5
Centrālo valdību
809.5 809.5 1 067.3 13.5 1 080.8 97.7 186.6 284.3 1 365.1
Vietējo valdību
20.6 20.6 23.0 23.0 43.6
Citu finanšu iestāžu (i)
6.5 6.5 48.2 1.4 49.6 42.8 80.6 123.4 173.0
Apdrošināšanas sabiedrību
8.1 8.1 4.7 4.7 12.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.8 1.8 9.2 9.2 7.2 0.9 8.1 17.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
9.4 9.4 170.6 7.5 178.1 117.1 87.4 204.5 382.6
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
6.2 1.4 7.6 2.3 2.3 0.1 10.6 10.7 13.0
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 10.4 10.5 10.8
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.0 1.4 7.4 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
326.0 326.0 13.6 13.6 3.8 13.8 17.6 31.2
 
MFI
0.2 0.2 13.8 13.8 13.8
Citu finanšu iestāžu (i)
227.2 227.2 2.6 2.6 2.4 2.4 5.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
98.6 98.6 11.0 11.0 1.4 1.4 12.4
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
152.5 152.5
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
327.3 3.0 330.3 28.2 3.2 31.4 85.2 13.8 99.0 130.4
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
21 375.8 1 369.0 22 744.8 1 983.2 122.4 2 105.6 1 905.3 300.1 2 205.4 4 311.0
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
522.9 522.9
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
12.8 5.9 18.7 451.5 48.3 499.8 688.6 4.5 693.1 1 192.9
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1.9 1.9 434.0 45.7 479.7 683.0 3.7 686.7 1 166.4
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
10.9 5.9 16.8 17.5 2.6 20.1 5.6 0.8 6.4 26.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
17 718.4 1 308.8 19 027.2 801.4 62.8 864.2 814.6 269.8 1 084.4 1 948.6
 
Centrālo valdību
621.7 4.9 626.6 0.8 0.8 1.3 0.3 1.6 2.4
Vietējo valdību
403.4 403.4 0.1 0.0 0.1 2.9 0.0 2.9 3.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
7.7 43.7 51.4 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 0.6
Citu finanšu iestāžu (i)
447.2 32.4 479.6 53.4 2.0 55.4 177.7 19.6 197.3 252.7
Apdrošināšanas sabiedrību
99.3 2.8 102.1 0.1 0.1 0.8 0.0 0.8 0.9
Pensiju fondu
189.4 19.0 208.4
Valsts nefinanšu sabiedrību
741.6 5.8 747.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
5 347.1 658.1 6 005.2 223.5 35.5 259.0 188.0 107.0 295.0 554.0
Mājsaimniecību
9 649.8 522.0 10 171.8 523.5 25.1 548.6 443.8 142.6 586.4 1 135.0
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
211.2 20.1 231.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
262.0 262.0 2.4 2.4 2.3 2.3 4.7
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
384.2 26.1 410.3 56.4 11.1 67.5 41.5 12.6 54.1 121.6
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
211.8 28.2 240.0 53.8 0.2 54.0 17.0 13.2 30.2 84.2
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 263.7 2 263.7 617.7 617.7 341.3 341.3 959.0
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
1 937.4 1 937.4 617.7 617.7 341.3 341.3 959.0
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
326.3 326.3
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
205.3 11.8 217.1 27.8 0.1 27.9 68.3 97.2 165.5 193.4
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
150.1 10.8 160.9 60.3 1.0 61.3 102.2 86.0 188.2 249.5

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)