03 MFI piesaistītie noguldījumi un saistības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
[Filtrēts]
Noguldījumi sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā
Valūtu grupu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
Termiņš(Augoši)
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]04 / 2024
[Sakļaut]Uz nakti
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
[Sakļaut]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (kopā)
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēn.
[Sakļaut]Rezidenti (kopā)
14 485.1 3 306.6 306.9 92.4 39.4 3 745.3 786.3 1.6 787.9
 
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
376.5 9.2 0.0 9.2 13.6 13.6
 
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
376.5 9.2 0.0 9.2 13.6 13.6
 
Eiro
376.5 9.2 0.0 9.2 13.6 13.6
Ārvalstu valūtās
0.0
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu (kopā)
32.2 0.2 0.2
 
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu (kopā)
32.2 0.2 0.2
 
Eiro
12.2 0.2 0.2
Ārvalstu valūtās
20.0
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
226.4 4.1 1.4 1.5 7.0 0.1 0.1
 
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību (kopā)
62.0 3.6 1.5 5.1 0.1 0.1
 
Eiro
59.8 3.6 1.5 5.1
Ārvalstu valūtās
2.2 0.1 0.1
[Sakļaut]Pensiju fondu (kopā)
164.4 0.5 1.4 1.9
 
Eiro
159.5 0.5 1.4 1.9
Ārvalstu valūtās
4.9
[Sakļaut]Citu finanšu iestāžu (i) (kopā)
412.4 45.9 37.5 7.2 90.6 1.2 1.2
 
[Sakļaut]Citu finanšu iestāžu (i) (kopā)
412.4 45.9 37.5 7.2 90.6 1.2 1.2
 
Eiro
397.6 41.8 37.0 7.2 86.0 1.2 1.2
Ārvalstu valūtās
14.8 4.1 0.5 4.6
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrību (kopā)
5 308.6 1 867.7 93.3 19.5 1.2 1 981.7 75.7 0.2 75.9
 
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (kopā)
485.8 895.4 51.0 15.0 0.0 961.4 6.0 6.0
 
Eiro
476.3 895.4 51.0 15.0 0.0 961.4 6.0 6.0
Ārvalstu valūtās
9.5
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
4 822.8 972.3 42.3 4.5 1.2 1 020.3 69.7 0.2 69.9
 
Eiro
4 517.5 652.3 29.6 4.5 1.2 687.6 69.7 0.2 69.9
Ārvalstu valūtās
305.3 320.0 12.7 0.0 332.7 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
7 917.4 1 346.4 174.5 62.1 34.6 1 617.6 692.8 1.4 694.2
 
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
7 917.4 1 346.4 174.5 62.1 34.6 1 617.6 692.8 1.4 694.2
 
Eiro
7 615.7 1 232.0 162.8 56.9 29.2 1 480.9 680.4 1.3 681.7
Ārvalstu valūtās
301.7 114.4 11.7 5.2 5.4 136.7 12.4 0.1 12.5
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju (kopā)
211.6 33.1 1.6 2.2 2.1 39.0 2.9 2.9
 
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju (kopā)
211.6 33.1 1.6 2.2 2.1 39.0 2.9 2.9
 
Eiro
204.0 26.7 1.3 0.4 2.1 30.5 2.9 2.9
Ārvalstu valūtās
7.6 6.4 0.3 1.8 8.5

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)