04 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]09 / 2014
[Sakļaut]10 / 2014
[Sakļaut]11 / 2014
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
Nerezidenti
Rezidenti
Nerezidenti
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
16 258.2 13 216.3 15 910.5 13 712.8 16 069.3 13 940.1
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
1 012.2 41.5 792.7 41.8 964.5 43.2
 
Nauda kasē
173.3 41.5 166.6 41.8 172.1 43.2
Noguldījumi Latvijas Bankā
838.9 626.1 792.4
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
421.9 7 455.3 371.1 7 600.8 372.0 7 741.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.2 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI
26.2 3 023.3 25.2 3 071.8 28.1 3 214.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās
395.7 4 431.8 345.9 4 529.0 343.9 4 526.3
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 970.8 1 784.7 12 908.9 1 979.2 12 891.2 1 995.6
 
Centrālajām valdībām
5.5 0.0 5.2 0.0 10.6 0.0
Vietējām valdībām
23.1 0.0 24.6 0.0 20.1 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrībām
566.4 229.8 579.5 341.4 569.1 319.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
728.8 0.0 718.7 0.0 706.5 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 896.5 1 339.8 5 850.6 1 416.8 5 872.0 1 438.5
Mājsaimniecībām
5 689.5 215.1 5 669.7 221.0 5 646.4 238.1
Mājsaimniecības apkalpojošām biedrībām un nodibinājumiem
61.0 0.0 60.6 0.0 66.5 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
758.3 3 584.3 731.8 3 614.3 732.7 3 675.7
 
MFI
0.0 1 111.0 0.0 1 127.9 0.0 1 168.2
Centrālo valdību
721.0 1 560.8 694.4 1 560.7 696.6 1 553.6
Vietējo valdību
0.3 49.5 0.3 50.9 0.3 52.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
20.0 386.1 20.0 370.2 18.7 386.7
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 1.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
2.8 60.1 2.9 60.7 2.9 65.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
14.2 415.5 14.2 442.6 14.2 448.4
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
203.3 66.1 219.6 68.3 227.8 66.7
 
MFI
0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.1
CFS un finanšu palīgsabiedrību
0.1 7.2 0.1 9.2 0.1 8.7
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.7 8.2 0.7 8.1 0.7 7.8
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
202.0 45.4 218.3 45.7 226.5 45.0
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.5 4.0 0.5 4.1 0.5 4.1
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
9.6 0.0 9.6 0.0 9.6 0.0
 
MFI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
1.6 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
8.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
329.0 131.8 329.1 201.5 329.1 207.7
 
MFI
0.0 82.6 0.0 152.3 0.0 152.3
CFS un finanšu palīgsabiedrību
226.6 33.7 226.7 31.1 226.7 31.1
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
1.7 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
100.7 15.5 100.7 18.1 100.7 24.3
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
125.6 124.7 124.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
427.5 152.6 423.0 206.9 418.4 210.0
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
13 582.5 15 892.0 13 642.0 15 981.3 13 784.8 16 224.6
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
31.0 25.0 25.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
408.5 3 120.3 358.1 3 122.8 359.8 3 186.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI
4.0 3 049.7 3.7 3 055.7 3.5 3 122.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās
404.5 70.6 354.4 67.1 356.3 63.7
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
10 577.9 10 274.7 10 589.1 10 271.3 10 651.5 10 526.1
 
Centrālo valdību
1 404.0 5.1 1 381.8 5.3 1 314.9 4.3
Vietējo valdību
214.8 0.0 218.5 0.0 223.2 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
239.8 76.2 265.4 78.2 295.5 83.9
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
382.6 1.5 346.7 1.6 356.5 1.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
511.5 0.4 501.9 0.3 477.3 0.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
2 825.9 8 314.9 2 822.9 8 259.1 2 900.6 8 475.3
Mājsaimniecību
4 878.0 1 875.2 4 928.8 1 925.5 4 961.6 1 959.5
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu
121.3 1.4 123.1 1.3 121.9 1.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
48.3 420.1 47.0 468.9 49.0 438.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
389.9 154.3 398.8 196.3 468.4 145.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
1 044.1 1 035.4 1 029.9
[Izvērst]NAUDAS TIRGUS FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS
63.3 0.6 60.2 0.0 56.8 0.0
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
1 019.5 1 922.0 1 128.4 1 922.0 1 144.4 1 929.0
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
778.1 1 922.0 851.7 1 922.0 841.5 1 929.0
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
241.4 276.7 302.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)