01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
03 / 2024
04 / 2024
05 / 2024
KOPĀ AKTĪVI
553.1 532.7 517.6 511.1 508.5 515.0 517.6 516.4 515.5 515.0 519.0 546.2 525.8 520.6 515.2 515.0 507.9 501.0 502.2 502.2 501.9 498.0 501.0 577.4 579.6 582.4 577.4 574.3 575.6
Noguldījumi un aizdevumi
116.3 115.4 119.8 114.1 120.1 123.5 125.7 124.9 119.6 145.2 121.1 121.8 104.7 94.9 88.0 88.6 84.4 87.4 89.8 90.0 91.3 88.0 88.6 108.4 111.8 116.6 126.5 125.6 125.8
Parāda vērtspapīri
157.0 139.7 118.0 119.7 113.5 106.7 106.7 108.4 104.6 76.6 103.4 102.0 100.7 105.0 109.9 109.2 112.8 113.1 113.9 114.2 113.4 116.1 116.4 118.9 116.6 112.0 100.4 100.0 100.1
Latvija
5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.5 6.3 6.3 6.3 4.1 6.3 7.3 7.4 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8 7.3 7.2 7.3 8.0 7.9 7.9 7.6 7.9 8.1
Pārējās EMS valstis
52.0 39.8 28.9 28.8 26.3 23.6 21.8 22.3 21.1 12.3 20.9 21.4 21.8 21.7 21.8 21.4 22.3 23.9 23.5 24.3 24.8 23.5 23.7 24.2 23.1 22.3 20.9 21.9 21.6
Pārējā pasaule
99.3 94.3 83.7 85.5 81.8 77.6 78.6 79.8 77.3 60.2 76.2 73.3 71.5 75.5 80.4 80.0 82.7 81.3 82.4 82.1 81.4 85.4 85.4 86.7 85.6 81.8 71.8 70.3 70.4
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
218.5 217.4 218.6 216.9 214.8 228.7 227.2 226.1 236.6 237.6 238.3 261.6 262.3 262.8 260.5 260.4 261.0 257.1 257.3 257.3 256.4 254.9 257.1 309.3 310.7 312.9 313.1 311.6 312.4
Latvija
109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 115.3 113.0 113.0 125.4 125.4 125.4 117.4 117.4 117.4 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 114.5 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Pārējās EMS valstis
75.3 75.1 74.9 74.6 73.9 84.7 85.2 84.7 84.1 84.5 84.5 113.6 114.2 113.5 114.0 113.9 113.5 108.6 108.7 108.4 108.2 108.2 108.7 117.7 117.8 118.5 118.2 117.6 117.9
Pārējā pasaule
34.2 33.3 34.8 33.3 31.9 28.7 29.1 28.5 27.1 27.7 28.5 30.6 30.7 31.8 32.0 32.0 33.1 34.0 34.1 34.3 33.6 32.2 33.8 41.6 42.9 44.4 44.9 43.9 44.5
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
29.7 28.5 28.9 28.1 27.8 26.2 28.1 27.0 25.0 26.0 26.6 25.8 23.0 23.0 22.8 22.9 23.2 23.5 21.1 20.7 20.3 18.4 18.4 19.1 18.9 19.3 16.6 16.3 16.5
Pārējie aktīvi
31.7 31.7 32.3 32.3 32.3 29.9 29.9 29.9 29.6 29.6 29.6 35.0 35.0 35.0 33.9 33.9 26.5 20.0 20.0 20.0 20.5 20.5 20.5 21.7 21.7 21.7 20.8 20.8 20.8
KOPĀ PASĪVI
553.1 532.7 517.6 511.1 508.5 515.0 517.6 516.4 515.5 515.0 519.0 546.2 525.8 520.6 515.2 515.0 507.9 501.0 502.2 502.2 501.9 498.0 501.0 577.4 579.6 582.4 577.4 574.3 575.6
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
547.6 527.3 511.2 414.2 502.2 511.1 513.8 512.5 512.1 500.6 504.6 533.8 513.4 508.2 503.6 503.4 496.4 489.7 490.9 490.9 489.4 485.5 488.5 566.0 568.2 571.0 566.2 563.2 564.4
Obligāciju IF un AIF
185.0 167.0 150.9 93.4 147.6 143.2 143.3 144.3 141.4 139.2 139.4 138.2 124.8 119.3 118.2 117.9 117.9 116.9 117.6 117.9 118.0 115.9 115.6 116.4 117.5 117.6 113.6 112.7 112.4
Kapitāla IF un AIF
259.9 258.5 259.3 227.7 254.0 260.6 262.5 260.3 256.7 247.3 248.9 279.8 279.0 279.3 265.8 265.9 266.0 256.6 256.9 256.9 255.6 254.2 257.0 278.6 279.7 281.8 282.2 280.5 281.9
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
102.7 101.8 101.1 93.1 100.5 107.2 108.0 107.9 114.0 114.1 116.4 115.8 109.7 109.7 119.6 119.6 112.5 116.1 116.4 116.1 115.8 115.4 115.8 171.1 171.0 171.5 170.4 170.0 170.1
Pārējās saistības
5.4 5.4 6.3 96.9 6.3 3.9 3.9 3.9 3.3 14.4 14.4 12.4 12.4 12.4 11.5 11.5 11.6 11.3 11.3 11.3 12.5 12.5 12.5 11.4 11.4 11.4 11.2 11.2 11.2

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

Datu avots
Latvijas Banka: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)