01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
KOPĀ AKTĪVI
431.8 439.0 429.5 432.0 432.9 434.3 450.5 472.2 479.0 483.6 491.0 491.7 488.4
Noguldījumi un aizdevumi
47.3 45.2 46.8 45.7 45.0 42.2 42.9 70.3 69.9 73.1 74.8 88.6 78.1
Parāda vērtspapīri
176.2 182.3 171.6 174.2 174.9 179.4 191.3 188.7 191.1 186.5 189.3 184.4 179.6
Latvija
3.6 3.6 1.8 1.9 2.0 1.9 1.5 1.2 1.3 2.4 5.3 5.4 5.4
Pārējās EMS valstis
53.5 55.9 52.7 55.6 56.7 57.2 60.2 58.7 59.8 58.1 59.3 58.6 58.8
Pārējā pasaule
119.1 122.9 117.1 116.7 116.2 120.3 129.6 128.7 130.1 125.9 124.7 120.4 115.3
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
171.6 173.5 173.2 173.4 173.3 173.4 175.1 164.2 168.6 173.7 174.8 165.8 177.3
Latvija
84.0 86.0 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6
Pārējās EMS valstis
82.1 81.1 81.2 81.0 80.8 81.3 81.8 67.0 67.3 67.3 67.4 67.3 67.8
Pārējā pasaule
5.5 6.4 6.3 6.6 6.7 6.4 7.5 8.5 12.7 17.8 18.8 9.8 20.9
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
24.4 24.8 24.7 25.6 25.2 24.6 26.6 26.7 26.9 27.8 29.4 30.2 30.8
Pārējie aktīvi
12.3 13.1 13.1 13.1 14.6 14.6 14.6 22.4 22.4 22.4 22.7 22.7 22.7
KOPĀ PASĪVI
431.8 439.0 429.5 432.0 432.9 434.3 450.5 472.2 479.0 483.6 491.0 491.7 488.4
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
427.4 436.9 427.4 429.9 430.7 432.1 448.3 469.7 476.0 481.0 487.6 488.3 484.9
Obligāciju IF un AIF
187.4 193.4 184.5 185.7 187.2 189.1 201.3 201.2 202.7 201.0 202.4 201.1 195.4
Kapitāla IF un AIF
177.3 178.8 178.8 179.8 179.1 178.8 182.4 177.4 181.8 188.3 192.9 194.3 196.3
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
62.6 64.8 64.2 64.4 64.3 64.2 64.5 91.2 91.5 91.8 92.3 92.8 93.2
Pārējās saistības
4.4 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.6 3.0 2.6 3.4 3.4 3.4

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)