01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
[Sakļaut]10 / 2023
[Sakļaut]Rezidenti
[Sakļaut]Nerezidenti
Nerezidenti (kopā)
[Sakļaut]Latvija
Latvija (kopā)
[Sakļaut]Pārējās eiro zonas valstis
Pārējās eiro zonas valstis (kopā)
[Sakļaut]Pārējās ārvalstis
Pārējās ārvalstis (kopā)
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
20 870.6 98.7 20 969.3 1 970.7 100.3 2 071.0 3 246.7 779.2 4 025.9 6 096.9
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 526.5 5 526.5 0.7 0.7 0.7
 
Nauda kasē
209.8 209.8 0.7 0.7 0.7
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 316.7 5 316.7
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
11.1 5.0 16.1 360.0 57.3 417.3 2 566.5 371.4 2 937.9 3 355.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
346.5 8.3 354.8 2 550.8 271.4 2 822.2 3 177.0
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
11.1 5.0 16.1 13.4 49.0 62.4 15.7 100.0 115.7 178.1
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
13 893.4 92.0 13 985.4 444.3 12.6 456.9 316.7 85.3 402.0 858.9
 
Centrālajām valdībām
102.7 102.7 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
184.1 0.0 184.1 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
2 491.5 17.2 2 508.7 158.0 6.0 164.0 30.9 41.7 72.6 236.6
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
546.2 546.2
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 839.7 30.0 4 869.7 254.1 6.0 260.1 204.9 22.4 227.3 487.4
Mājsaimniecībām
5 674.3 44.8 5 719.1 32.2 0.6 32.8 80.9 21.2 102.1 134.9
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
54.9 54.9
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
735.5 735.5 1 122.4 27.3 1 149.7 274.9 288.6 563.5 1 713.2
 
MFI
4.4 4.4 154.1 10.9 165.0 65.7 15.3 81.0 246.0
Centrālo valdību
715.6 715.6 729.0 9.4 738.4 41.0 165.3 206.3 944.7
Vietējo valdību
34.6 34.6 23.9 23.9 58.5
Citu finanšu iestāžu (i)
4.5 4.5 49.2 1.4 50.6 36.3 45.5 81.8 132.4
Apdrošināšanas sabiedrību
7.2 7.2 7.2
Valsts nefinanšu sabiedrību
1.5 1.5 10.6 10.6 8.0 0.9 8.9 19.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
9.5 9.5 137.7 5.6 143.3 100.0 61.6 161.6 304.9
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
7.1 7.1 3.2 3.2 0.1 9.5 9.6 12.8
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 9.3 9.4 9.7
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
6.4 6.4 2.9 2.9 2.9
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
323.4 323.4 11.0 11.0 2.4 13.8 16.2 27.2
 
MFI
0.2 0.2 13.8 13.8 13.8
Citu finanšu iestāžu (i)
228.5 228.5 2.6 2.6 2.4 2.4 5.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
94.7 94.7 8.4 8.4 8.4
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
131.9 131.9
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
241.7 1.7 243.4 29.8 3.1 32.9 86.1 9.9 96.0 128.9
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
21 023.0 1 215.3 22 238.3 2 365.3 139.1 2 504.4 2 073.6 249.8 2 323.4 4 827.8
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
92.9 92.9
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
9.6 4.4 14.0 658.1 27.2 685.3 963.1 5.8 968.9 1 654.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
1.7 1.7 653.3 26.8 680.1 935.1 4.0 939.1 1 619.2
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
7.9 4.4 12.3 4.8 0.4 5.2 28.0 1.8 29.8 35.0
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
17 358.5 1 160.2 18 518.7 1 017.4 105.0 1 122.4 750.0 218.3 968.3 2 090.7
 
Centrālo valdību
545.2 13.8 559.0 1.2 1.2 1.4 0.0 1.4 2.6
Vietējo valdību
464.0 0.0 464.0 0.1 0.1 7.2 0.1 7.3 7.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
7.3 7.4 14.7 5.1 0.0 5.1 0.0 0.1 0.1 5.2
Citu finanšu iestāžu (i)
444.2 22.6 466.8 140.3 3.4 143.7 227.6 24.0 251.6 395.3
Apdrošināšanas sabiedrību
89.0 5.3 94.3 0.1 0.1 0.8 0.0 0.8 0.9
Pensiju fondu
137.7 15.0 152.7
Valsts nefinanšu sabiedrību
938.6 13.3 951.9
Privāto nefinanšu sabiedrību
5 140.8 610.9 5 751.7 154.6 83.6 238.2 134.3 79.1 213.4 451.6
Mājsaimniecību
9 361.1 455.5 9 816.6 716.0 18.0 734.0 378.7 115.0 493.7 1 227.7
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
230.6 16.4 247.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
263.0 263.0 2.4 2.4 3.5 3.5 5.9
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
349.0 18.8 367.8 21.5 6.7 28.2 9.1 17.1 26.2 54.4
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
222.0 31.9 253.9 49.1 0.2 49.3 24.8 8.6 33.4 82.7
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 728.0 2 728.0 616.8 616.8 323.1 323.1 939.9
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 131.8 2 131.8 616.8 616.8 323.1 323.1 939.9
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
596.2 596.2
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
161.1 14.1 175.2 24.0 3.3 27.3 62.9 63.9 126.8 154.1
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
144.5 13.2 157.7 74.2 0.6 74.8 42.6 54.1 96.7 171.5

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)