01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Rezidentu un valstu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
[Sakļaut]11 / 2021
[Sakļaut]Rezidenti
[Sakļaut]Nerezidenti
Nerezidenti (kopā)
[Sakļaut]Latvija
Latvija (kopā)
[Sakļaut]Pārējās eiro zonas valstis
Pārējās eiro zonas valstis (kopā)
[Sakļaut]Pārējās ārvalstis
Pārējās ārvalstis (kopā)
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
19 641.1 143.1 19 784.2 2 164.7 160.3 2 325.0 1 744.5 1 440.3 3 184.8 5 509.8
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 315.7 5 315.7 8.5 8.5 8.5
 
Nauda kasē
195.3 195.3 8.5 8.5 8.5
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 120.4 5 120.4
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
7.1 4.5 11.6 229.5 81.9 311.4 102.0 909.0 1 011.0 1 322.4
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
192.7 12.0 204.7 66.7 796.4 863.1 1 067.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
7.1 4.5 11.6 36.7 69.9 106.6 35.3 112.6 147.9 254.5
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 675.7 130.6 12 806.3 467.4 19.2 486.6 305.2 172.8 478.0 964.6
 
Centrālajām valdībām
109.7 109.7 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
199.5 0.0 199.5
Citām finanšu iestādēm (i)
2 030.8 32.0 2 062.8 94.2 9.0 103.2 30.6 68.9 99.5 202.7
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.1 0.1
Pensiju fondiem
0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
629.9 0.0 629.9
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 436.2 38.2 4 474.4 347.6 9.4 357.0 165.3 78.2 243.5 600.5
Mājsaimniecībām
5 219.1 60.4 5 279.5 25.6 0.8 26.4 109.3 25.7 135.0 161.4
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
50.4 50.4
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
829.1 829.1 1 420.5 50.3 1 470.8 1 252.1 301.7 1 553.8 3 024.6
 
MFI
5.0 5.0 184.3 16.1 200.4 945.2 23.3 968.5 1 168.9
Centrālo valdību
804.9 804.9 997.7 24.7 1 022.4 100.5 70.3 170.8 1 193.2
Vietējo valdību
23.1 23.1 23.1
Citu finanšu iestāžu (i)
9.5 9.5 48.4 0.4 48.8 52.8 102.4 155.2 204.0
Apdrošināšanas sabiedrību
8.2 8.2 4.5 4.5 12.7
Valsts nefinanšu sabiedrību
2.1 2.1 4.6 4.6 7.2 0.8 8.0 12.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
7.6 7.6 177.3 9.1 186.4 123.3 100.4 223.7 410.1
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
11.0 1.4 12.4 9.4 1.6 11.0 0.5 13.4 13.9 24.9
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.1 0.1 0.3 1.6 1.9 0.2 11.8 12.0 13.9
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.2 0.2 0.5 0.5 0.7 0.7 1.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
10.7 1.4 12.1 8.6 8.6 0.3 0.9 1.2 9.8
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
355.0 355.0 13.6 13.6 2.4 13.8 16.2 29.8
 
MFI
0.3 0.3 13.8 13.8 13.8
Citu finanšu iestāžu (i)
228.7 228.7 2.6 2.6 2.4 2.4 5.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
126.0 126.0 11.0 11.0 11.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
173.8 173.8
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
273.7 6.6 280.3 24.3 7.3 31.6 82.3 21.1 103.4 135.0
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
19 837.1 1 178.7 21 015.8 2 388.5 138.0 2 526.5 1 317.3 433.9 1 751.2 4 277.7
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
1 311.6 1 311.6
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
8.8 4.4 13.2 664.0 53.6 717.6 87.9 17.7 105.6 823.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
662.9 53.6 716.5 86.4 16.7 103.1 819.6
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
8.8 4.4 13.2 1.1 1.1 1.5 1.0 2.5 3.6
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
15 615.6 1 109.3 16 724.9 991.9 72.5 1 064.4 777.5 401.8 1 179.3 2 243.7
 
Centrālo valdību
181.9 12.3 194.2 0.4 0.4 1.6 0.4 2.0 2.4
Vietējo valdību
386.5 0.0 386.5 0.1 0.0 0.1 1.0 0.1 1.1 1.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
16.6 33.6 50.2 0.1 2.1 2.2 0.8 2.4 3.2 5.4
Citu finanšu iestāžu (i)
542.4 43.5 585.9 67.7 9.4 77.1 218.9 90.5 309.4 386.5
Apdrošināšanas sabiedrību
96.2 3.3 99.5 0.2 0.2 1.4 0.0 1.4 1.6
Pensiju fondu
181.3 18.5 199.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
475.0 22.8 497.8
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 706.0 409.4 5 115.4 170.1 38.4 208.5 129.2 152.6 281.8 490.3
Mājsaimniecību
8 842.7 546.8 9 389.5 753.3 22.6 775.9 424.6 155.8 580.4 1 356.3
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
187.0 19.1 206.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
258.9 258.9 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
412.1 37.1 449.2 26.7 6.0 32.7 27.7 4.8 32.5 65.2
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
221.8 27.9 249.7 49.3 5.9 55.2 9.5 9.6 19.1 74.3
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 008.3 2 008.3 656.3 656.3 414.2 414.2 1 070.5
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
1 775.7 1 775.7 656.3 656.3 414.2 414.2 1 070.5
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
232.6 232.6
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
134.8 10.3 145.1 61.8 9.6 71.4 72.0 101.1 173.1 244.5
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
146.2 23.3 169.5 36.2 1.2 37.4 93.5 89.2 182.7 220.1

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)