Mērķi
Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzes (INTS) mērķis ir nodrošināt datu lietotājiem mūsdienīgu, ērtu un pielāgojamu datu atlasi, kā arī piedāvāt analīzes iespējas, t.sk. veidojot grafikus.

INTS iespējas
INTS esošās datu kategorijas grupētas pēc statistikas jomām. Katrā statistikas jomā pieejami datu kubi, kam pievienotas iepriekš definētas tabulas, kuras katrs lietotājs var modificēt, pielāgojot savām vajadzībām, kā arī veidot jaunas datu analīzes tabulas. Visus izveidotos datu pieprasījumus iespējams saglabāt. INTS arī sniedz lietotājiem iespēju atspoguļot datus gan statisko, gan dinamisko grafiku veidā, kā arī veikt datu eksportu. Lai vairāk uzzinātu par datubāzes lietošanu, lūdzam iepazīties ar video īslekcijām (sk. zemāk) vai lasīt sadaļā "Lietotāja ceļvedis" sniegto informāciju.

Datu publiskošana
Pašlaik INTS tiek publiskoti dati par MFI (izņemot Latvijas Banku) bilanci, izsniegtajiem kredītiem un piesaistītajiem noguldījumiem, maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda statistikas dati, kā arī lata efektīvie kursi (izvēlne atrodas kreisajā pusē).  Publicēto statistisko datu klāsts pakāpeniski tiks paplašināts ar citām datu kategorijām. INTS esošā
informācija tiek aktualizēta saskaņā ar kalendāru, kas publiskots Latvijas Bankas interneta vietnē. Plašāks datu kategoriju loks, datu kategoriju apraksti, un revīzijas politika atrodama Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".  

Datu izmantošana
Latvijas Bankas apkopotā statistiskā informācija lietotājiem pieejama bez maksas. Izmantojot vai pārpublicējot INTS esošos datus, jānorāda datu avots.

Latvijas Banka nav atbildīga par datu apkopojumiem un grafikiem, kurus datu lietotāji veido, pielāgojot Latvijas Bankas definētās tabulas savām vajadzībām un no jauna veidojot datu tabulas.

Datu pārrēķins eiro
Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas
Jautājumus saistībā ar INTS lietošanu un publiskotajiem datiem lūdzam mums sūtīt uz e-pastu statistika@bank.lv vai uzdot, piezvanot pa tālruni 6702 2586 vai pa tālruni, kas norādīts katrai datu kategorijai ikonas "Skaidrojumi" informācijā.

Pa​ziņojums
Sākot ar 2018. gada 28. jūniju, jomai "Monetāro finanšu iestāžu (MFI) bilances statistika" nomainītas datu kategorijas “02 MFI (izņemot Latvijas Banku) izsniegtie kredīti (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)” un “03 MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi (sākot ar datiem par 2014. gada decembri)” versija, lai izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu datus atspoguļotu detalizētākā valūtu dalījumā.