04 MFI (izņemot Latvijas Banku) mēneša bilance (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. latu)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis - lietots filtrs
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis - lietots filtrs[Filtrēts]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Izvērsums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]11 / 2014
[Sakļaut]Rezidenti
Rezidenti (kopā)
[Sakļaut]Nerezidenti
Nerezidenti (kopā)
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
15 034.8 1 034.5 16 069.3 5 734.4 8 205.7 13 940.1
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
964.5 0.0 964.5 43.2 43.2
 
Nauda kasē
172.1 172.1 43.2 43.2
Noguldījumi Latvijas Bankā
792.4 0.0 792.4
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
133.3 238.7 372.0 3 959.5 3 781.7 7 741.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI
28.1 0.0 28.1 2 609.8 605.1 3 214.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās
105.2 238.7 343.9 1 349.7 3 176.6 4 526.3
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 269.7 621.5 12 891.2 682.9 1 312.7 1 995.6
 
Centrālajām valdībām
10.6 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
20.1 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrībām
544.4 24.7 569.1 144.7 174.3 319.0
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
490.1 216.4 706.5 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
5 658.9 213.1 5 872.0 416.0 1 022.5 1 438.5
Mājsaimniecībām
5 479.1 167.3 5 646.4 122.2 115.9 238.1
Mājsaimniecības apkalpojošām biedrībām un nodibinājumiem
66.5 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
607.5 125.2 732.7 836.4 2 839.3 3 675.7
 
MFI
0.0 0.0 0.0 311.8 856.4 1 168.2
Centrālo valdību
589.2 107.4 696.6 269.5 1 284.1 1 553.6
Vietējo valdību
0.3 0.0 0.3 2.1 49.9 52.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
0.9 17.8 18.7 168.0 218.7 386.7
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
Valsts nefinanšu sabiedrību
2.9 0.0 2.9 6.5 59.0 65.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
14.2 0.0 14.2 78.5 369.9 448.4
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
208.2 19.6 227.8 10.1 56.6 66.7
 
MFI
0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.1
CFS un finanšu palīgsabiedrību
0.1 0.0 0.1 0.8 7.9 8.7
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.7 0.0 0.7 0.0 7.8 7.8
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
206.9 19.6 226.5 9.2 35.8 45.0
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.5 0.0 0.5 0.0 4.1 4.1
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
9.6 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0
 
MFI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
1.6 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
329.1 0.0 329.1 150.1 57.6 207.7
 
MFI
0.0 0.0 0.0 94.7 57.6 152.3
CFS un finanšu palīgsabiedrību
226.7 0.0 226.7 31.1 0.0 31.1
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
100.7 0.0 100.7 24.3 0.0 24.3
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
123.9 0.1 124.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
389.0 29.4 418.4 95.4 114.6 210.0
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
12 422.8 1 362.0 13 784.8 8 023.6 8 201.0 16 224.6
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
25.0 0.0 25.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
133.0 226.8 359.8 2 737.4 448.8 3 186.2
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI
3.5 0.0 3.5 2 688.5 434.0 3 122.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās
129.5 226.8 356.3 48.9 14.8 63.7
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
9 725.1 926.4 10 651.5 3 158.5 7 367.6 10 526.1
 
Centrālo valdību
1 310.8 4.1 1 314.9 2.4 1.9 4.3
Vietējo valdību
223.1 0.1 223.2 0.0 0.0 0.0
CFS un finanšu palīgsabiedrību
268.7 26.8 295.5 26.3 57.6 83.9
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu
331.1 25.4 356.5 1.8 0.0 1.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
468.0 9.3 477.3 0.3 0.0 0.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
2 588.0 312.6 2 900.6 2 182.0 6 293.3 8 475.3
Mājsaimniecību
4 423.1 538.5 4 961.6 944.9 1 014.6 1 959.5
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu
112.3 9.6 121.9 0.8 0.2 1.0
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
34.9 14.1 49.0 114.7 323.6 438.3
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
336.6 131.8 468.4 84.0 61.0 145.0
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
967.0 62.9 1 029.9
[Izvērst]NAUDAS TIRGUS FONDU IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS
56.8 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
1 144.4 1 144.4 1 929.0 1 929.0
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
841.5 841.5 1 929.0 1 929.0
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
302.9 302.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. latu)
Pārmaiņas (milj. latu)
Atlikumi (milj. eiro)
Pārmaiņas (milj. eiro)