02 MFI izsniegtie kredīti un prasības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Valūtu grupu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
Termiņš(Augoši)
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]04 / 2024
[Sakļaut]Pieprasījuma
[Sakļaut]Ar sākotnējo termiņu
Ar sākotnējo termiņu (kopā)
[Sakļaut]Reversie repo darījumi
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
[Sakļaut]Rezidenti (kopā)
2 638.3 66.8 197.1 3 333.8 7 446.8 11 044.5 0.0
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
1 809.3 6.9 12.7 554.3 95.2 669.1 0.0
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
1 809.3 6.9 12.7 554.3 95.2 669.1 0.0
 
Eiro
1 802.9 6.9 12.7 552.2 94.8 666.6 0.0
Ārvalstu valūtās
6.4 0.0 2.1 0.4 2.5
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrībām (kopā)
720.9 49.1 160.1 2 465.2 1 966.7 4 641.1
 
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (kopā)
4.3 1.5 11.7 168.2 344.1 525.5
 
Eiro
4.3 1.5 11.7 168.2 344.1 525.5
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
716.6 47.6 148.4 2 297.0 1 622.6 4 115.6
 
Eiro
682.9 47.5 148.4 2 294.7 1 621.9 4 112.5
Ārvalstu valūtās
33.7 0.1 2.3 0.7 3.1
[Sakļaut]Mājsaimniecībām (i) (kopā)
108.1 10.8 24.3 314.3 5 384.9 5 734.3 0.0
 
[Sakļaut]Kredīts mājokļa iegādei (kopā)
12.6 0.9 3.8 53.5 4 752.6 4 810.8
 
Eiro
12.1 0.9 3.8 53.5 4 719.8 4 778.0
Ārvalstu valūtās
0.5 0.0 0.0 32.8 32.8
[Sakļaut]Patēriņa kredīts (kopā)
88.8 6.2 19.1 239.8 369.2 634.3
 
Eiro
88.7 5.7 19.1 239.8 369.2 633.8
Ārvalstu valūtās
0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
[Sakļaut]Pārējie kredīti (kopā)
6.7 3.7 1.4 21.0 263.1 289.2 0.0
 
Eiro
6.6 3.4 1.4 21.0 255.7 281.5 0.0
Ārvalstu valūtās
0.1 0.3 7.4 7.7
[Sakļaut]Nerezidenti (kopā)
340.4 38.1 10.3 174.6 335.8 558.8 0.1
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
214.3 0.2 2.0 0.0 22.7 24.9 0.1
 
[Sakļaut]Citām finanšu iestādēm (i) (kopā)
214.3 0.2 2.0 0.0 22.7 24.9 0.1
 
Eiro
164.7 0.2 2.0 0.0 21.6 23.8 0.1
Ārvalstu valūtās
49.6 0.0 1.1 1.1
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrībām (kopā)
94.2 35.0 8.2 171.2 226.8 441.2
 
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
94.2 35.0 8.2 171.2 226.8 441.2
 
Eiro
80.7 35.0 8.2 171.2 221.4 435.8
Ārvalstu valūtās
13.5 5.4 5.4
[Sakļaut]Mājsaimniecībām (i) (kopā)
31.9 2.9 0.1 3.4 86.3 92.7
 
[Sakļaut]Kredīts mājokļa iegādei (kopā)
2.5 0.0 0.0 1.5 61.0 62.5
 
Eiro
2.5 0.0 0.0 1.5 59.1 60.6
Ārvalstu valūtās
1.9 1.9
[Sakļaut]Patēriņa kredīts (kopā)
6.1 0.1 0.1 0.7 2.0 2.9
 
Eiro
4.5 0.1 0.1 0.7 2.0 2.9
Ārvalstu valūtās
1.6 0.0 0.0
[Sakļaut]Pārējie kredīti (kopā)
23.3 2.8 0.0 1.2 23.3 27.3
 
Eiro
5.9 2.8 0.0 1.2 23.1 27.1
Ārvalstu valūtās
17.4 0.0 0.2 0.2

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
7) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)