0202 MFI eiro izsniegtie kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2010. gada jūniju)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti termiņu veidu dalījumā
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums
[Filtrēts]
Sektoru dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums(Augoši)[Filtrēts]
Sektoru dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti termiņu veidu dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]III / 2022
[Sakļaut]IV / 2022
[Sakļaut]I / 2023
[Sakļaut]II / 2023
[Sakļaut]Latvija
[Sakļaut]Latvija
[Sakļaut]Latvija
[Sakļaut]Latvija
Nefinanšu sabiedrības
Mājsaimniecības (i)
Nefinanšu sabiedrības
Mājsaimniecības (i)
Nefinanšu sabiedrības
Mājsaimniecības (i)
Nefinanšu sabiedrības
Mājsaimniecības (i)
Ar noteikto termiņu ilgāku par 1 gadu
4 252.3 5 419.4 4 414.2 5 454.3 4 357.0 5 451.6 4 442.1 5 516.0
t.sk. ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam
674.9 67.8 684.8 60.0 686.6 54.7 567.2 53.9
t.sk. ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un procentu likmes pārskatīšanas periodu <= 1 gadu
3 447.1 4 792.9 3 577.6 4 811.2 3 485.8 4 739.5 3 764.0 4 823.9
Ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem
3 993.1 5 396.2 4 106.8 5 432.0 4 048.3 5 429.4 4 184.2 5 492.9
t.sk. ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem
984.7 146.3 1 026.4 139.2 978.6 133.2 953.3 138.6
t.sk. ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un procentu likmes pārskatīšanas periodu <= 2 gadiem
2 899.4 4 789.6 2 966.4 4 806.2 2 926.6 4 734.0 3 161.7 4 813.7

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)